Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/3542/2021, de 26 de novembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=915403

Termini entrega documentació: del 2 al 21 de desembre de 2021 (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC)

Es pot presentar la documentació:

  • Telemàticament (si es disposa de signatura electrònica)
  • Presencialment (si no es disposa de signatura electrònica):

Podeu descarregar el Document de Declaracions responsables

Document de declaracions responsables
D’acord amb les declaracions responsables formulades, el Departament d’Educació farà les comprovacions oportunes de la documentació a què fa referència la base 9.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, a través de les plataformes d’interoperabilitat, per a l’acreditació dels requisits d’ingrés i accés. En cas que alguna dada no consti informada a la plataforma d’interoperabilitat, es requerirà la documentació acreditativa a la persona interessada.
Documentació a què fa referència la base 9.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener:

Fotocòpia confrontada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificació acadèmica original. *

Fotocòpia confrontada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari (Només Secundària i FP). *

Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

***Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d’Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.