Print Friendly, PDF & Email

Extracte de la Resolució de 21 d’octubre de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoquen places per a professorat visitant espanyol en l’exterior per al curs acadèmic 2023. Destinació: Austràlia.

Es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se la pàgina web: www.educacionyfp.gob.es, a través de la ruta:

Contenidos/Profesorado/Profesorado en el extranjero/Convocatorias para españoles/Profesorado visitante. Curso 2023. Profesorado visitante en Australia.

  • Publicació de la convocatòria:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-33981

Primer. Beneficiaris: Docents espanyols amb el títol de Diplomat, Graduat o Llicenciat, en diverses àrees o matèries.

Segon. Objecte. Impartir ensenyaments en espanyol en programes d’ensenyament bilingüe i d’immersió lingüística, espanyol com a llengua estrangera, o altres àrees o matèries en centres educatius d’Austràlia.

Tercer. Bases reguladores.

Ordre *ECI/1305/2005 de 20 d’abril, publicada en el BOE del 12 de maig, de bases reguladores de la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva.

Quart. Quantia. Les despeses de contractació d’aquesta convocatòria són a càrrec de les autoritats educatives australianes.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació del present extracte de la resolució.

UGT Educació Pública