Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/172/2024, de 25 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya.

Es convoca concurs de mèrits per seleccionar persones funcionàries docents que, reunint els requisits establerts a l’article 25 del Decret 57/2020, de 19 de maig, de l’Institut Obert de Catalunya, puguin ocupar temporalment, en comissió de serveis, els llocs vacants que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Annex 1

Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis:

Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari

Esp Nom especialitat Places
501 Administració d’empreses 2
CLA Cultura clàssica 1
ECO Economia 2
FI Filosofia 1
FR Francès 2
508 Intervenció sociocomunitària 5
LE Llengua castellana i literatura 3
510 Organització i gestió comercial 4
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 1
PSI Orientació educativa 1
620 Procediments sanitaris i assistencials 2
621 Processos comercials 1
622 Processos de gestió administrativa 3
518 Processos sanitaris 3

1. Requisits de participació. Annex 2 de la convocatòria. 

2. Presentació de sol·licituds: a través de la pàgina web https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/

  • Termini de presentació de la sol·licitud:  quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que es publiqui aquesta Resolució de convocatòria al DOGC (15 de febrer).

Accediu aqui a la Resolució i totes les bases de la convocatòria.

 

UGT Educació Pública