Print Friendly, PDF & Email

Des de l’UGT Educació Pública donem recolzament a les reclamacions de la Plataforma per l’Educació Musical recollides  al “Manifest en defensa de l’educació musical” que ens ha fet arribar la Plataforma.

Aquest diumenge 19 de juny a les 11:30, al Parc de l’Espanya Industrial de Barcelona faran una festa, amb activitats i lectura del seu manifest.

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFEST:
“Des de la Plataforma per l’Educació Musical volem expressar la nostra preocupació sobre les modificacions curriculars que menystenen i posen en perill l’educació musical en en els ensenyaments obligatoris de Catalunya.

Nombrosos estudis científics avalen la importància de l’educació musical en el desenvolupament cognitiu, psicomotriu i afectiu de l’alumnat. De tots els beneficis que suposa rebre una bona educació en l’àmbit musical, volem destacar els següents:

– Des de l’àrea de música es fomenta l’escolta activa, l’atenció, la concentració, el treball cooperatiu, l’esforç i la perseverança.
– La música cohesiona els col·lectius i connecta les persones. És l’àrea més integradora, inclusiva i transversal.
– En el context actual de regressió del català, la música té un paper fonamental
en el manteniment de la llengua, cultura i tradicions pròpies.
– La pràctica musical, a través del cant, de la dansa i de la pràctica instrumental, afavoreix el desenvolupament de la capacitat lingüística, expressiva i psicomotriu dels infants.
– L’educació musical millora la convivència, desenvolupa l’empatia, l’autonomia i l’autoestima de les persones.
– L’educació musical ajuda a desenvolupar la creativitat i la sensibilitat estètica
alhora que educa pel bon gust i el sentit crític dels futurs ciutadans.
– Segons la neurociència, la música és la millor gimnàstica pel cervell, ja que l’activa de manera global i permet guanyar en plasticitat, creant noves i millors connexions neuronals. A més, activa la part emocional del cervell, que és fonamental per a poder crear aprenentatges significatius.

En relació amb l’esborrany del Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica presentat pel Departament d’Educació, s’han detectat diversos aspectes que provoquen un gran neguit:
– En el conjunt de competències clau que s’han de desenvolupar al llarg de l’educació bàsica, l’actual Competència Artística i Cultural es vol substituir per una Competència en consciència i expressió culturals, eliminant el terme artística. Aquest canvi invisibilitza l’aprenentatge a través dels llenguatges artístics i en especial, la música, ja que “la cultura” és un paraigües que comprèn molts altres àmbits més enllà dels artístics. No és un simple canvi de nomenclatura, sinó que implica un canvi de visió i paradigma en la base i la funció humanista que té la música en el desenvolupament de les persones.

– En la nova organització de l’educació artística en 4 blocs de sabers (Educació Musical, Educació Visual i Plàstica, Educació Audiovisual i Educació en Arts Escèniques i Performatives), la música queda molt diluïda i això és l’inici d’un camí que portarà a la desaparició de l’educació musical a l’educació primària.
– L’assignació d’hores mínimes per a l’àrea d’artística a primària (500 hores) és totalment insuficient, més encara si s’han de treballar els 4 blocs de sabers als quals s’ha fet referència.
– Des del punt de vista de l’avaluació, el nou decret no soluciona el problema que es va generar quan es va decidir que les dues disciplines artístiques (visual i plàstica i música i dansa) s’avaluessin conjuntament a primària.
El procés avaluatiu hauria de dur-se a terme d’una manera més coherent i diferenciada de com es fa actualment. Determinar una ponderació entre música i plàstica va en detriment de l’alumnat.
– La reducció d’hores de les matèries optatives a 4t d’ESO, afegida a la gran retallada d’hores en la matèria de música de l’anterior Decret, posa en perill l’educació musical bàsica de l’alumnat de secundària del nostre país.
– Aquest currículum no garanteix el dret de l’alumnat a una educació musical bàsica, ja que delega en els equips directius la responsabilitat del desplegament curricular. Aquest fet ha de ser motiu de preocupació, ja que, aquells centres en els quals no s’empari el dret a l’Educació Musical estaran amplificant les desigualtats socials i dificultant l’assoliment del
desenvolupament integral de l’alumnat més desfavorit.

Així doncs, per tal de garantir el dret a una educació musical bàsica a primària i secundària per a tot l’alumnat de Catalunya, demanem:
– Que a Educació Primària la Competència en consciència i expressió culturals, segueixi anomenant-se Competència artística i cultural.
– Que es faci una avaluació diferenciada entre música i dansa, per una banda, i visual i plàstica, per l’altra, a l’etapa de primària, és a dir, que la coexistència de les dues àrees dintre del mateix àmbit no comporti una avaluació conjunta.
Cal recordar que l’especialitat de música i dansa és l’única reconeguda de l’àmbit artístic.
– Que l’àrea d’educació musical i dansa tingui una assignació horària d’un mínim de 315 hores a primària, tenint en compte que el més ideal seria tenir 420 hores.
– Que l’assignació mínima del conjunt de totes les àrees artístiques a primària no sigui en cap cas inferior a les 630 hores.
– Que l’administració educativa es comprometi a vetllar perquè les àrees de l’àmbit artístic siguin impartides per especialistes amb una formació adient, així com fomentar una bona formació inicial dels docents de música a les universitats.
– Que la matèria de música tingui una assignació horària d’un mínim de 210 hores a l’etapa de secundària per garantir la seva presència a 1r, 2n i 3r d’ESO mantenint les 70 hores d’optativa a 4t.
– Que es garanteixi la presència de l’especialista de música a la plantilla de tots els centres de secundària, incloent-hi els institut-escola.”

Plataforma per l’Educació Musical