Print Friendly, PDF & Email

UN DECRET FANTASMA?

FETE-UGT , sindicat que representa als treballadors de l’ensenyament públic de Catalunya, entre altres , vol fer públic i

ENCHUFADOSAixí doncs, denunciem públicament al DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT:evident davant dels nostres representats, que s’ha comès un seguit d’irregularitats i manipulacions que al nostre entendre, deriven en irresponsabilitats greus tant per part de l’administració educativa com per una i molt concreta part social, en relació al presumpte NOU DECRET DE PLANTILLES .

NO haver convocat la MESA SECTORIAL del PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI, únic òrgan de negociació legitimat per les lleis vigents i competent en matèria de plantilles i provisió de llocs docents, que afecten directament a les condicions laborals dels treballadors de l’àmbit funcional corresponent als quals representen.

NO haver lliurat l’esborrany de Decret als representants legals dels treballadors i treballadores de l’àmbit, entre els quals hi és la UGT , i a esquenes dels anteriors “negociar, validar, i versionar ” amb d’altres tot allò que hagi de suposar canvis substancials en les dotacions docents dels centres públics i les normes que regulen la seva provisió.

El presumpte nou decret de plantilles…. Un decret fantasma.

Al mateix temps denunciem l’actitud populista del SINDICAT MAJORITARI , que precisament per ostentar aquesta condició, tot i ser coneixedor a priori del contingut del document, ha permès que l’Administració hagi fet el “seu camí”, reservant-se la denúncia pública fins esperar el moment més oportunista, convocant als mitjans de comunicació de forma unilateral en la línia del més pur “sindicalisme periodístic” i desmarcant-se de la tan preconitzada i necessària UNITAT SINDICAL.

La UGT de Catalunya no ha tingut accés a cap document, llevat del mateix que hem pogut veure penjat en la web del sindicat en qüestió i en el mateix moment i dia que tothom, situació que ens exculpa de qualsevol responsabilitat al respecte.

Entenem que un document “filtrat” no és un document oficial sobre el qual ens haguem de pronunciar oficialment, sobretot quan en desconeixem la font original. Però ens reservem el dret, com tothom, d’analitzar el seu contingut i albirà allò que l’Administració pretén formular.

Dit això, el que ara ens pertoca davant de tots els fets succeïts i fent honor a ALLÒ QUE SOM I REPRESENTEM , és EXIGIR de forma urgent la CONVOCATÒRIA de la MESA SECTORIAL, EXIGIR el lliurament del document de forma oficial A LES PARTS LEGITIMADES i procedir a informar als nostres representats- els docents- dels esdeveniments de la negociació col.lectiva sobre la matèria , tal i com està contemplada en l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

La UGT anticipava que la reserva de llocs de llocs de treball que s’ha fet en el Concurs de trasllats deixava entreveure futurs canvis en relació a la creació i provisió de llocs de treball.

Donat que han sortit poquíssimes places en el darrer concurs de trasllats i el text del desplegament de la Llei d’Autonomia de centres ja anticipava tres tipus de provisió de llocs de treball: ordinaris, específics i d’especial responsabilitat, ja preveiem un polèmic nou decret de plantilles. En l’àmbit de la seva negociació, com sempre, la UGT defensarem que es compleixin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat fent-los compatibles amb les necessitats dels centres educatius.