Print Friendly, PDF & Email

Procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2012-2013.

Butlletí 466 

RESOLUCIÓ ENS/749/2012, de 17 d’abril, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2012-2013.

La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, regula el dret a la reducció de jornada dels funcionaris per cura d’un fill o filla menor de sis anys; per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda; per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial, i per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

El Decret 223/2002, de 23 de juliol, regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d’ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.

L’article 97 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics incorpora la reducció de jornada per les persones que per raó de guarda legal tinguin cura directa d’un menor de 12 anys.

Atès que el personal funcionari docent pot acollir-se voluntàriament a una reducció de la seva jornada de treball, per tal de fer compatible aquest dret dels funcionaris amb les exigències organitzatives derivades del dret a l’educació de l’alumne, i, amb l’objectiu de planificar adequadament el funcionament dels centres docents i garantir la continuïtat pedagògica dels alumnes que requereix el dret fonamental a l’educació, s’han d’adoptar les mesures organitzatives necessàries que permetin minimitzar l’impacte de les reduccions de jornada en la prestació correcta del servei docent.

En conseqüència

Resolc:

Establir el procediment per a la reducció de jornada per al personal funcionari docent, que consta a l’annex d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 d’abril de 2012

Alberto del Pozo i Ortiz

Director general de Professorat i Personal de Centres Públics

Annex

—1 Procediment per a la tramitació de les següents reduccions de jornada: per cura d’un fill o filla menor de sis anys, per cura d’un fill o filla menor de dotze anys per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda, per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial, per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

1.1 L’horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui concedida una reducció de jornada haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui s’aculli a una reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o d’àrea, d’avaluacions i d’altres que siguin preceptives i degudament convocades.

1.2 A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

1.3 Per tal de garantir el normal funcionament del servei docent, que requereix planificar l’organització de l’horari del substitut, i alhora la continuïtat pedagògica dels alumnes que requereix el dret a l’educació, les persones interessades a acollir-se a una reducció de jornada hauran de presentar una sol·licitud, el model del qual es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, i del Consorci d’Educació de Barcelona, davant el/la director/a del Servei Territorial on estigui adscrit o del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost de 2013.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost de 2013. En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del director/a del servei territorial corresponent o del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

—2 Procediment per a la tramitació de reducció de jornada per interès particular

2.1 El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha de presentar una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de què depengui o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona fins al 15 de maig de 2012, fent constar el nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5 dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.

2.2 El director territorial o el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona ha d’emetre, no més tard del 15 de juny de 2012, la resolució corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d’un curs escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats.

Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada qui presentarà la resolució al director del centre al qual estigui adscrita per al curs 2012-2013.

2.3 No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

2.4 La reducció de jornada per interès particular és prorrogable anualment. En aquest sentit s’haurà de demanar mitjançant el model de sol·licitud que es trobarà a la pàgina d’Internet de cada un dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona, seguint els criteris establerts en els apartats anteriors.

2.5 No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular al professorat que forma part de l’equip directiu del centre.

El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada.

2.6 L’autorització de la reducció de jornada per interès particular resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim d’incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al que permet una òptima organització de les activitats del centre, es tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d’empat la major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la reducció de jornada i s’actuarà amb criteris rotatoris.

versio PDF

8 thoughts on “Procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent per al curs 2012-2013.”
 1. Soc professora de secundària a Barcelona i el 21 de juliol s’acaba la reducció de jornada d’1/3 perque vaig compactar i ara el meu fill te 5 anys i 3 mesos. No vaig demanar la reducció en el termini de maig per que a la desiderata horària podia demanar entrar a les 9 del matí i deixar-lo mitja hora abans a l’escola.
  Ara em trobo que al Centre se li ha concedit la Jornada Intensiva de 8 a 2.30 i jo no tinc permanències a l’ escola del meu fill. Puc demanar excepcionalment ara la reducció per fill o per interès particulars encara que sigui a mitja jornada? M’han assegurat la direcció que l’horari haurà de ser per tothom de 8 a 2:30…..
  Moltes gràcies

  1. Susanna, el termini està acabat, i per tan les portes es tancades. Et recomano que vaig al departament a veure si et donen una solució.

 2. Tinc un fill de 5 anys i 5 mesos. Fa un mes se’m va acabar la reducció d’1/3 de jornada. Puc ara tornar-la a demanar fins que el meu fill tingui 12 anys? Amb quines condicions econòmiques? Tinc entès que en aquest cas el sou es redueix en 1/3 no en un 80% com fins ara.
  Gràcies!

 3. De acuerdo Manuel. Donde está el impreso que tengo que rellenar, en que fechas tengo que hacerlo y donde, en el servicio territorial al que pertenece mi centro actual o donde vivo, porque no es el mismo. Muchas gracias por la información!

 4. Tinc la reducció d’1/3 compactada en 3 dies, ja que treballo a 70 km

 5. Els que ja tenim concedida aquesta reducció, l’hem de tornar a demanar?
  Jo la tinc des d’aquest setembre passat fins al 2015, per cura d’un fill.
  Sóc funcionària amb destinació provisional.

Comments are closed.