Print Friendly, PDF & Email

Procediment específic amb requisit d’entrevista, previ a la proposta de nou professorat al centre el curs 2018-2019

  • llocs de treball específics amb perfil professional,
  • llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d’educació especial i
  • llocs ordinaris en instituts de les especialitats de MA, LC i LE, a proveir amb mestres funcionaris de carrera.

Els ST/CEB fan pública a la seva web la relació de llocs de treball ordinaris i/o específics amb perfil susceptibles de provisió, amb especificació de codi i nom del centre, localitat, adreça electrònica del centre, cos docent, especialitat del lloc de treball docent i, si pertoca, perfil professional.

Web dels ST/CEB

Consulteu els llocs de treball vacants per àrees territorials

5 de juny de 2018

1 El professorat, voluntàriament, formalitza , mitjançant document escrit, la seva disponibilitat a realitzar una entrevista amb la direcció del centre.

El document de disponibilitat, conjuntament amb el seu currículum, s’ha de lliurar necessàriament a l’adreça electrònica del centre en el termini establert i ha de facilitar el seu correu electrònic i telèfon.

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment

Del 5 al 8 de juny de 2018

2. La direcció del centre procedeix a efectuar la convocatòria (dia, hora i lloc) als candidats que han formalitzat la seva disponibilitat.

11 de juny de 2018

3. La direcció del centre, conjuntament, amb un membre de l’equip directiu, realitza l’entrevista i valora els mèrits i capacitat de cada candidat.

Registre d’entrevista per a la provisió d’un lloc de treball

De l’11 al 18 de juny de 2018

Propostes per a llocs de MA, LC, LE de mestres en instituts

La proposta dels funcionaris de carrera seleccionats per l’entrevista prèvia per a aquests llocs no es pot informar a la PDA. En aquest cas, cal emplenar el model adjunt, i lliurar-lo als ST/CEB.

Comunicació de seleccionats de MA, LC i LE

20 de juny de 2018

La direcció del centre comunica la no proposta al candidats entrevistats i que no han estat proposats.

Del 21 al 29 de juny de 2018

La direcció del centre comunica als ST/CEB mitjançant la complimentació del model corresponent les dades referides al professorat presentat, entrevistat i, en el seu cas, incloses a la proposta a la PDA.

Resum dels candidats participants entrevistats i proposats per al procediment

Del 2 al 6 de juliol de 2018