Print Friendly, PDF & Email

AVUI S’HA PUBLICAT EN EL DOGC LA RESOLUCIÓ EDU/2667/2020, de 26 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats. 

Companyes i companys que heu aprovat la darrera oposició, volem comentar-vos que  la fase de pràctiques té per objectiu potenciar el desenvolupament professional docent i valorar l’aptitud per a la docència dels i de les aspirants que han superat la fase de concurs oposició, i s’ha de dur a  terme a la destinació provisional obtinguda.

DURADA DE LA FASE DE PRÀCTIQUES

  • La durada és de sis mesos, amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent, el qual es compatibilitza a partir de la data de presa de possessió en la destinació adjudicada i pot finalitzar, com a màxim, el 30 de juny de 2021.

MOLT IMPORTANT!!!

Les persones que a 31 d’agost de 2020 hagin prestat menys de sis mesos de serveis en centres públics o serveis educatius dependents del Departament d’Educació, han de participar necessàriament en un curs de formació semipresencial específic per al personal funcionari en pràctiques organitzat pel Departament d’Educació. La durada del curs és de 20 hores. La informació del curs de formació es pot consultar a la secció de formació de la xtec.

TUTORS I TUTORES

La responsabilitat de la tutoria ha de recaure en professorat del centre amb experiència. La tutoria ha d’estar planificada i ha de formar part del pla d’acollida de cada centre, i ha de facilitar l’adquisició de les competències professionals necessàries per a una bona integració en el projecte educatiu del centre i orientar una adequada gestió de l’aula i facilitar una relació adequada amb els i les professionals del centre, les famílies i els agents de l’entorn educatiu.

A cada funcionari/ària en practiques se li assigna un o una professor/a tutor/a que ha de formar part com a vocal, de la comissió d’avaluació.

Les tutores i tutors de pràctiques es nomenen entre el personal funcionari de carrera del mateix cos que l’aspirant o d’un cos o grup superior. Aquest nomenament correspon al director o directora del centre o del servei educatiu.

Als centres d’educació infantil i primària s’ha de nomenar tutor/a preferentment  algú de la coordinació del mateix ensenyament.

FUNCIONS DEL TUTOR O TUTORA

Caldrà una planificació de l’acció tutorial que inclogui l’observació per part de la persona tutora de classes. I una observació o participació per part del/ de la funcionari/ària en pràctiques en actuacions professionals de la persona tutora o altres professionals del centre.

  • Participar en la planificació de la tutoria i valoració del seu desenvolupament i la formulació de proposta de millora.
  • Fer propostes d’actuacions i activitats que ajudin per assolir les competències professionals en relació amb el treball en equip, aprenentatge a partir de l’observació de les bones pràctiques i reflexió crítica sobre la pròpia pràctica professional.
  • Facilitar a persona de pràctiques la informació sobre el projecte educatiu, organització i el funcionament del centre. Suport i estratègies per poder desenvolupar la tasca professional satisfactòriament. La inserció professional i integració en la comunitat educativa. Assessorament respecte de la planificació i la programació de les tasques docents i tutorials i facilitar models de gestió de l’aula.
  • Avaluar la competència docent de les persones aspirants

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

COMISSIÓ AVALUADORA (constituïda abans del 30 de novembre de 2020). Han d’estendre actes de totes les seves reunions.  FORMADA PER:

  • PRESIDENTA O PRESIDENT: Inspectora o inspector d’educació.
  • VOCALS: Director/a, que actua com a secretari/a i la persona que porta la tutoria de l’aspirant en practiques.

La comissió d’avaluació ha de dedicar, com a mínim, una sessió per a cadascuna de les especialitats dels i de les funcionàries en practiques que s’han d’avaluar. A cada sessió hi ha de participar els o les tres membres de la comissió avaluadora.

Les persones funcionàries en pràctiques han de ser escoltades per la comissió i participar en el procés d’avaluació aportant un informe amb la seva valoració.

Per finalitzar el procés d’avaluació, l’inspector o inspectora president/a de la comissió emetrà una acta final de qualificació de la fase de practiques en la qual constarà la valoració de l’aptitud  per a la docència, la realització del curs de formació i la qualificació resultant en termes d’apte o no apte.

INFORMACIÓ PER A L’AVALUACIÓ (BASADA EN TRES PILARS):

1-ANÀLISI DOCUMENTAL: Programacions i unitats didàctiques i materials curriculars que es fan servir, així com les produccions dels  i de les alumnes. Els criteris acordats pel centre per a la realització de la tasca docent. El registre de seguiment de l’alumnat de cadascuna de les persones aspirants, així com altres evidències intrínseques de la tasca docent, com ara registre d’entrevistes,  reunions, presentacions, etc..

2-OBSERVACIÓ D’AULA: És molt rellevant per valorar la persona aspirant i la pot realitzat qualsevol dels o les membres de la comissió.

3-ENTREVISTA DE L’ASPIRANT AMB ELS O LES MEMBRES DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ:  A on es podrà fer el retorn de la informació i  tenir comunicació fluïda entre les persones que formen part d’aquest procés.

 PERSONAL DECLARAT NO APTE

La Comissió General de Professorat i Personal de Centres Públics haurà de dictar la resolució , que s’ha de notificar  a  la persona interessada.

Les persones declarades NO APTES es podran incorporar amb les persones seleccionades de la promoció següent per repetir, per una única vegada, la fase de pràctiques

 FINALITZACIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES

El personal funcionari en pràctiques que el dia 1 de juny de 2021 hagi estat en actiu durant un temps inferior a sis mesos o que no hagi realitzat un període d’avaluació mínim de tres mesos per causes justificades, ha de completar tant el període  mínim de sis mesos en servei actiu, com el d’avaluació mínim de tres mesos abans de ser avaluat o avaluada. La seva qualificació es formalitzarà tan bon punt s’hagin complert els períodes esmentats.

MOLT IMPORTANT!!!

MIREU ELS ANNEXOS 1 I 2 DE LA RESOLUCIÓ EN QUÈ ES BASA AQUEST BUTLLETI, doncs allà trobareu els criteris d’avaluació i descriptors  que es tindran en compte, així com la informació relativa a la  puntuació de cada apartat.

TROBAREU LA RESOLUCIÓ EN EL SEGÜENT LINK

 Per a més informació, contacteu amb la vostra delegada o delegat del territori:
UGT  EDUCACIÓ SEMPRE AL TEU COSTAT!