Print Friendly, PDF & Email

Execució de sentència. Nomenament corresponent al mes de juliol de 2016

Les persones que durant el curs 2015-2016 complien el requisit de serveis prestats per obtenir
un nomenament durant  el mes de juliol  i  vulguin que se’ls reconegui, han de presentar la
justificació que acrediti la formació de 30 hores rebuda durant el mes de juliol de 2016, o bé
la participació en el procés selectiu corresponent.


La justificació s’ha de presentar als serveis territorials en què es va tenir el nomenament durant
aquell curs o, si se’n va tenir més d’un, als serveis territorials de l’últim nomenament.

El termini per presentar la justificació és el comprès entre els dies 19 de febrer i 4 de març de
de 2020, ambdós inclosos.