Print Friendly, PDF & Email

Avui en nom de la UGT Educació, Lorena Martínez, Responsable d’Educació Pública i Jesús Martín Rivera, responsable d’FP Educació hem registrat un escrit en el registre d’Educació per tal que el Conseller Bargalló atengui les peticions del nostre sindicat que en realitat són les del col·lectiu del professorat tècnic d’FP, especialment les del professorat tècnic sense titulació universitària, funcionari,  interí i substitut que surt mal parat per l’extinció del cos tal com està actualment redactat l’article 95 de la LOE i la disposició addicional 11ena.

 

Us reproduïm el text lliurat al Departament d’Educació, avui 29 de gener de 2021::

Jesús Martín Rivera, representant sindical de la  Federació d’empleats i empleades Públics de la UGT de Catalunya amb domicili a efectes de notificació a Rambla del Raval 29 3ª planta de Barcelona

            EXPOSA: 

Que tal com estableix la LOMLOE, a partir de la seva entrada en vigor el dia 19 de gener de 2021, se suprimeix el Cos de Professorat Tècnic de Formació Professional i es proposa la seva integració en el Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari, la qual cosa permetrà l’equiparació salarial entre tots dos cossos, ja que els professors i professores tècniques d’FP deixarien de pertànyer al grup professional de classificació A2 i passaran a integrar-se en el grup professional de classificació A1.

Que des del sector d’Educació de la Federació d’empleats i empleades del Serveis Públics de la UGT ho valorem positivament, però, qüestionem el procediment i els mitjans que s’utilitzaran per a aconseguir-lo, ja que no entren en bloc el conjunt del professorat tècnic d’FP en el cos superior i, per tant, molts dels nostres companys i companyes, professors i professores tècniques d’FP, es veuran perjudicats en les seves condicions laborals amb el procediment d’integració que la pròpia LOMLOE estableix, sobretot i especialment el professorat de les 10 especialitats d’aquest cos docent que reconeixen titulacions d’FP com a equivalents a l’efecte de docència (Cuina i Pastisseria, Estètica, Fabricació en Instal·lació de Fusteria i Moble, Manteniment de Vehicles, Mecanitzat i Manteniment de Màquines, Patronatge i Confecció, Perruqueria, Producció en Arts Gràfiques, Serveis de Restauració i Soldadura), així  com aquelles persones que van accedir a aquest cos docent en el conjunt de les seves especialitats (29 en total) amb titulacions superiors d’FP no universitàries.

Que així, el professorat tècnic d’FP que no reuneixi els requisits de titulació universitària que es requereixen per a l’ingrés en el Cos de Professorat d’Ensenyament Secundari, no podrà accedir a aquest cos i es quedarà en el Cos de Professorat Tècnic a extingir, mantenint congelades les seves condicions salarials i laborals actuals, i veient limitat el seu dret a la mobilitat.

Que considerem més greu encara el cas del professorat Tècnic interí sense titulació universitària, el qual no tindrà la possibilitat de presentar-se a les oposicions, i per tant no podrà accedir a  una consolidació d’un lloc de treball que en molts dels casos fa més de deu anys que estan exercint amb professionalitat.

Que les característiques de les matèries que imparteix el professorat tècnic d’FP, són eminentment pràctiques, i  requereixen una formació professional  pràctica en tallers i laboratoris, en entorns productius reals, que els capaciti per poder formar persones  electricistes, lampistes, cuineres, modistes, sastres, torneres, mecàniques, soldadores, perruqueres, esteticistes, fusteres… Capacitats  per a les que no formen actualment les titulacions universitàries.

Que s’ha generat una gran incertesa en els futurs professors i professores amb titulació superior d’FP que projectaven incorporar-se a les deu especialitats docents que hem indicat anteriorment del cos tècnic d’FP i que des de 2015 se’ls exigeix una formació didàctica i pedagògica específica, el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per al Professorat Tècnic (equivalent al Màster universitari de Professorat d’Ensenyament Secundari).

Text registrat al Departament d’Educació 29 de gener

Per la qual cosa des de la Federació d’empleats i empleades de Serveis Públics de la UGT de Catalunya,

SOL·LICITEM a l’administració  educativa,

Que no  discrimini el Professorat Tècnic d’FP que no tenen titulació universitària, però, que de conformitat amb el que estableixen la disposició addicional única i l’annex VI del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer,  tenen titulacions  equivalents a títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, a l’efecte de docència. Així, com  a les especialitats convocades corresponents als títols establerts en reials decrets posteriors al Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, les titulacions de tècnic superior i tècnic especialista es declaren equivalents a les que s’exigeixen per a accedir al cos de professors tècnics de Formació Professional, quan la persona titulada hagi exercit com a personal docent interí en centres públics dependents del Departament d’Educació, i en l’especialitat docent a la qual pretén accedir, durant un període mínim de dos anys abans del 31 d’agost de 2007.Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en el punt 6 de la disposició addicional esmentada, per a les especialitats d’Equips Electrònics, Patronatge i Confecció i Processos Comercials es declaren equivalents a les que s’exigeixen per a accedir al cos de professors tècnics de Formació Professional, les titulacions de tècnic superior i tècnic especialista, quan s’hagin exercit com a professorat interí durant un període d’almenys dos anys en centres públics dependents del Departament d’Educació, i en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional corresponent a l’especialitat a la qual es pretengui accedir.

Que s’obri un procés de negociació amb els representants legals dels treballadors i treballadores de l’Ensenyament a través de la Mesa Sectorial d’Educació, per a negociar i consensuar les propostes i mesures normatives que per a corregir les discriminacions creades entre el professorat tècnic d’FP per la nova llei educativa, la LOMLOE

Que  hi hagi un compromís pel manteniment, reforç i protecció de les condicions i requisits establerts per a continuar en les borses de treball del professorat interí d’FP.

Que s’obri un procés de negociació dels requisits, condicions i titulacions exigibles per a la incorporació a les borses de treball del nou professorat interí de les especialitats del cos tècnic d’FP, en els termes que reconeix la normativa actual, amb la signatura dels acords que siguin necessaris.

Que el Conseller d’Educació i el Director General d’FP defensin el col·lectiu de professorat tècnic d’FP davant la Conferència Sectorial d’Educació, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Govern de la Nació.

Barcelona 29 de gener de 2021

HONORABLE CONSELLER D’EDUCACIÓ JOSEP BARGALLÓ

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ