Print Friendly, PDF & Email

El nou model educatiu per competències i més individualitzat que proposa la LOMLOE exigeix una dedicació més gran del professorat a aquestes tasques. El professorat ha d’adaptar les programacions didàctiques al context, a l’atenció a la diversitat i al procés d’aprenentatge, i a una atenció més personalitzada de l’alumnat; per fer una avaluació continuada real, o per a la creació i desenvolupament de nous projectes.

 

Per tot això, el Sector d’Ensenyament de la UGT reivindica una escola amb més temps per a la docència, la innovació i la investigació. Considerem imprescindible introduir, a tots els nivells i dins l’horari lectiu del professorat, els projectes interdisciplinaris, la recerca en metodologia o en innovació educativa, així com el reciclatge o la formació permanent, per possibilitar realment l’objectiu d’un ensenyament més personalitzat, així com la capacitació i actualització del professorat que ha de dur a terme aquesta tasca.