Print Friendly, PDF & Email

Totes les mesures preventives han d’estar recollides en el pla elaborat pel Servei de Prevenció, que les establirà un cop avaluat adequadament el risc de cada persona al seu lloc de treball.
Les direccions són les responsables d’implementar adequadament els protocols i en el cas dels EPI’s, com són les mascaretes, han de garantir el seu lliurament amb la periodicitat que indica la seva fitxa tècnica.
Les mascaretes higièniques no es consideren equips de protecció individual i per tant no es pot establir el seu ús com una mesura preventiva. Qualsevol dubte al respecte del compliment adequat ha de ser traslladat als delegats/des de prevenció de riscos per tal que facin el comunicat de risc pertinent a la Direcció del centre.
En aquests moments cal garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores; però també cal abordar les necessitats especials de conciliació de la vida laboral i familiar que sorgiran en aquestes setmanes.
Des de la UGT defensem la concessió de permisos, pel temps necessari, per atendre les quarantenes dels fills i filles dels i les professionals de l’educació.

CARTELL