Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Educació acaba de publicar la Relació de vacants de llocs de treball específics amb perfil professional i de llocs de treball ordinaris de determinats centres per proveir la proposta de direcció mitjançant el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia. Curs 2021-2022.

Des de la UGT ens oposem frontalment a la utilització d’aquest procediment per la provisió de vacants, ja que atempta directament contra els criteris de transparència i objectivitat a respectar en tota contractació en la funció pública. Considerem que aquest procediment és opac i arbitrari, que no aconsegueix cap millora en els resultats dels centres i que perjudica, de manera directa, a la democràcia als centres educatius.

Si, amb tot, decidiu participar en aquest procediment, a continuació teniu tota la informació.

La relació de vacants a proveïr per aquest procediment és la següent:

Baix Llobregat

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Girona

Lleida

Maresme i Vallès Oriental

Tarragona

Vallès Occidental

Terres de l’Ebre

Consorci d’Educació de Barcelona

Recordeu que:

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació (Sol·licitud)

Heu d’enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l’adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l’aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l’entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d’un mateix centre si opteu a més d’un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 10 al 14 de juny de 2021

Aquesta tramitació es podrà formalitzar tant de manera presencial com a distància, sempre que, en aquest cas, s’asseguri per mitjans electrònics la identitat de les unitats o persones que la realitza, el contingut de les seves manifestacions, així com la interactivitat i intercomunicació. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids l’e-valisa, la signatura electrònica, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d’elecció.

En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.

Des del 14 de juny de 2021, les direccions dels centres afectats convocaran els docents que han decidit entrevistar. La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista.

Podeu trobar la informació referida a aquest procediment a Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia). Departament d’Educació (gencat.cat)