Print Friendly, PDF & Email

Provisions de vacants a Serveis Educatius    

                                                                                                        

Fase de procediment previ a les adjudicacions provisionals

 

D’acord amb el punt 6 de la RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 s’han publicat a les webs dels diferents serveis territorials les vacants de personal docent per a la fase de procediment previ.

A cada web trobareu les vacants ofertades, així com els requisits, tràmits i terminis de la sol·licitud

*Barcelona Comarques*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/provisio-vacants-serveis-educatius/

*Tarragona*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/tarragona/personal-docent/provisio-vacants-serveis-educatius/

*IOC*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/provisio-vacants-ioc/

Els llocs, a proposta dels SSTT, Departaments i Direccions dels Centres són:

*Llocs s’adjudiquen per la fase de procediment previ:*

a) Llocs de treball dels serveis educatius equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP); centres de recursos pedagògics (CRP); camps d’aprenentatge (CdA); centres de recursos educatius per a eficients auditius i alumnes amb trastorns greus del llenguatge (CREDA); i equips de llengua i cohesió social (LIC), i a llocs de treball docents d’aules hospitalàries.

b) Llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’acord amb la proposta dels esmentats departaments, i la conformitat de la persona interessada.

c) Llocs de treball de Programes de Formació i Inserció i de Transició al Treball, a proposta de les direccions dels centres i amb el vistiplau de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

d) Llocs de treball d’un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s’implanta el curs 2021-2022 en el centre educatiu (màxim dos llocs per cada nou cicle), a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels Serveis Territorials. No es considera nou cicle formatiu el trasllat d’oferta d’ensenyament procedents d’un altre centre.

e) Llocs de treball dels centres de nova/recent posada en funcionament (escoles, instituts i instituts escola), a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels Serveis Territorials.

f) Llocs de treball docents de l’Institut Obert de Catalunya, a proposta raonada de la direcció de l’IOC i amb la conformitat de la direcció dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques.

g) CFA ubicats en centres penitenciaris.

*Baix Llobregat*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/baix-llobregat/personal-docent/provisio-vacants-personal-docent/

*Catalunya Central*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/catalunya-central/personal-docent/provisio-vacants-serveis-educatius/

*Consorci d’Educació de Barcelona*

https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/provisio_promocio/vacants_se

*Girona*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/girona/centres-serveis-educatius/

*Lleida*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/lleida/personal-docent/provisio-vacants-personal-docent/

*Maresme-Vallès Oriental*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/maresme-valles-oriental/centres-serveis-educatius/

*Terres de l’Ebre*

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/terres-ebre/personal-docent/provisio-vacants-serveis-educatius/

*Vallès Occidental*

http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/MVO-provisio-vacants-serveis-educatius#bloc3