Print Friendly, PDF & Email

Publicació de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a adquisició de noves especialitats.

 

COMISSIONS DE SELECCIÓ

  • Quan en funció del nombre d’aspirants i places convocades sigui necessari nomenar més d’un tribunal per a alguna de les especialitats, s’ha de constituir una comissió de selecció per cadascuna d’aquestes especialitats. Les comissions de selecció han d’estar formades per un nombre senar, no inferior a cinc, de presidents de tribunals de l’especialitat.
  • Els membres de les comissions de selecció tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.
  • Els membres de les comissions de selecció estan subjectes a les causes d’abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

RESOLUCIÓ EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener.

 Detall, per cossos i especialitats a l’annex.

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Correspon a les comissions:

a) La coordinació dels tribunals.
b) La determinació dels criteris d’actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició.
c) La coordinació de la data i hora de la realització de la prova pràctica.
d) L’elaboració del contingut de la prova pràctica.
e) L’agregació de les puntuacions de la fase de concurs a les adjudicades pels tribunals en la fase d’oposició, la ponderació de les puntuacions d’ambdues fases, l’ordenació de les persones aspirants i l’elaboració de les llistes de les persones aspirants que hagin superat ambdues fases.
f) La declaració de les persones aspirants que hagin superat les fases de concurs i oposició, la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades, així com la tramesa d’aquestes a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
g) La realització, quan sigui necessari, de les proves complementàries a què fa esment la base 8.3.2. Durant el desenvolupament del procés selectiu les comissions de selecció han de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en aplicació del procediment establert a les respectives convocatòries.