Print Friendly, PDF & Email

PUBLICADA AL LLOC LLISTA DEFINITIVA DE CONCURS DE MÈRITS

La podeu consultar aquí:

Llista definitiva  Dogc

DOGC. Aspirants Seleccionats

1. Fer públiques les llistes de les persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost, que consten a l’annex.

 

En aquestes llistes figuren les persones aspirants, per cossos i especialitats, que han superat el procediment selectiu, ordenades per la puntuació obtinguda.

 

2. D’acord amb les declaracions responsables i els requisits de participació al·legats a la sol·licitud de participació, el Departament d’Educació farà les comprovacions oportunes, mitjançant les plataformes d’interoperabilitat. En cas que alguna dada no es pugui verificar, es requerirà la documentació acreditativa a la persona interessada.

 

La data de presa de possessió de la destinació adjudicada tindrà efectes administratius d’1 de setembre de 2023. Les persones que en el termini dels cinc dies hàbils següents a aquesta data no s’incorporin a les destinacions adjudicades, s’entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.