Print Friendly, PDF & Email

Avui 5 de novembre ha estat publicada en el DOGC la RESOLUCIÓ EDU/2738/2020, de 29 d’octubre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2020-2021.

DESGLOSSAMENT DE LA RESOLUCIÓ:

En els 6 annexos del text estan totes les tipologies de centres de Catalunya:

 • Annex 1: escoles, centres d’educació especial i zones escolars rurals.
 • Annex 2: instituts d’ensenyaments secundaris, escoles oficials d’idiomes i escoles d’art i superiors de disseny.
 • Annex 3: instituts escola.
 • Annex 4: serveis educatius.
 • Annex 5: centres de formació de persones adultes amb indicació dels que estan ubicats a centres
  penitenciaris.
 • Annex 6: Institut Obert de Catalunya.
  Tots els annexos s’ordenen d’acord amb el criteri d’àrea territorial, municipi, centre i lloc de treball. Les places que consten en números decimals són dotacions de jornada inferior a la completa.
 • Aquesta informació en és de gran utilitat per a conèixer com estan catalogats els centres educatius de cara el concurs general de trasllats que s’obre avui: CMC (Centres de Màxima Complexitat) EDIF (Especial Dificultat)
 • A més a més podem comprovar la incidència real que denunciàvem de l’efecte devastador del Decret de Plantilles, es poden veure la quantitat de places ordinàries que han suprimit seguint els codis següents:
 • Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (amb la indicació de l’idioma al final del nom de l’especialitat “IAN”,IFR”, “IIT”, “IAL”).
 • Competència digital docent (amb la indicació “TIC” al final del nom de l’especialitat).
 • Atenció a la diversitat de l’alumnat (amb la indicació “DIV”).
 • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial (amb la indicació “GPS”).
 • Lectura i biblioteca escolar (amb la indicació “LBI”).
 • Immersió i suport lingüístic (amb la indicació “ISL”).
 • Educació visual i plàstica (amb la indicació “EVP”).
 • Docència de dues especialitats docents a l’ESO o altres especificacions requerides per a l’aplicació del projecte educatiu i/o projecte de direcció (amb la indicació “EDP”).
 • Metodologies amb enfocament globalitzat (amb la indicació “EGI”)

També figuren els llocs de treball específics amb caràcter temporal creats a l’empara de l’article 3.1.b) del Decret
39/2014, de 25 de març:

 • Aules d’Acollida.
 • Suport intensiu d’escola inclusiva.
 • Llocs de suport intensiu a l’audició i el llenguatge de signes.
 • Llocs de suport intensiu a l’audició i el llenguatge.
 • Llocs destinats a impartir els programes de formació i inserció professional.
 • Llocs destinats a impartir el currículum de la Formació Professional Bàsica.
 • Llocs destinats a impartir els itineraris formatius específics per a alumnes amb necessitats educatives
  especials.

Les dotacions assignades a professorat especialista que corresponen als professionals contractats per
impartir determinades àrees o matèries de la formació professional específica a l’empara del que preveu
l’article 95.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Les dotacions corresponents al professorat contractat per impartir l’àrea de religió.
Les dotacions ocupades per personal laboral, assenyalades amb la (L) al final del nom de l’especialitat.

 • Llocs d’Aula Integral de Suport.
 • Llocs en centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos.

LA UGT EDUCACIÓ DEMANA LA RETIRADA IMMEDIATA DEL DECRET DE PLANTILLES: NO A L’ENDOLLISME! SÍ A LA TRANSPARÈNCIA, IGUALTAT D’OPORTUNITATS I A LA BONA CAPACITACIÓ DEL PERSONAL DOCENT!