Print Friendly, PDF & Email

CONCURS OPOSICIÓ DOCENT 2023

D’acord amb la base 6.2 de l’annex 1 de la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, s’ha de fer pública la composició de les comissions de selecció, amb anterioritat a l’inici de la fase d’oposició.

Per tant, es dona publicitat a la composició de les comissions de selecció de les especialitats en què s’ha nomenat més d’un tribunal en els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu del concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, que es detalla a l’annex, per cossos i especialitats.

Esperem que aviat es publiqui el llistat de persones admeses i excloses, així com les assignacions de tribunals.

UGT Educació Pública