Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

Butlletí informació opositors que hagin superat la fase d’oposició

Els opositors seleccionats, haureu de presentar mèrits a partir de la publicació del DOGC. 

Fins el 10 de gener de 2020,

Butlletí documents dels aprovats oposicions 

Model presentació documents

Model de declaració jurada o promesa,

Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.

  • Si la declaració està inclosa en el resguard de la sol·licitud d’inscripció, no s’ha de presentar cap document específic.
  • Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.