Print Friendly, PDF & Email

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DEL IRPF EN L’EXERCICI 2019

*) Idèntics als vigents en l’exercici 2018, excepte en el cas dels rendiments de capital mobiliari derivats de la propietat intel·lectual quan es percebin per contribuents que no siguin el propi autor (novetat des de 1.1.2019, R.D-Ley 26/2018)

Quadre informatiu tipus de retenció aplicables (2019)

CALCULADORA DE LA AEAT