Print Friendly, PDF & Email

L’horari màxim de recollida dels alumnes ha d’estar exposat en un lloc visible del centre, ha de preveure un marge raonable de retard i ha de determinar la persona o persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fixat per a la recollida.

No es pot deixar sol, en cap cas, un alumne.

Butlletí