Print Friendly, PDF & Email

El TSJ de Castella i Lleó reconeix el dret dels metges interins a ser considerats personal indefinit no fix del Servei Regional de Salut

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó -amb seu a Valladolid- ha reconegut el dret dels metges interins a ser considerats personal indefinit no fix del Servei Regional de Salut (Sacyl) a l’efecte de reconèixer-los la indemnització que procedeixi fixada per la jurisdicció social per a casos semblants.

La sentència del TSJCL recull la jurisprudència del TJUE que assenyala que si es constata que hi ha una situació d’abús en la contractació temporal o interí, ha d’haver unes conseqüències.

Sentencia TSJCyL – Sala CA – 22 diciembre 2017

Les últimes Sentències dels Jutjats Contenciosos a Catalunya, defensades pel nostre sindicat, reconeixen que els funcionaris interins estan dins l’àmbit d’aplicació personal de la Directiva 1990/70/CE i que la seva situació ha de ser comparable a la d’un treballador laboral, a qui se li rescindeixi el seu contracte per causes objectives.

Aquestes Sentències, obren la porta a que els funcionaris interins que siguin cessats del seu lloc de treball per causa objectiva, tinguin dret a percebre la indemnització de 20 dies per any amb motiu del cessament en la seva condició de funcionari interí.

Butlletí