Print Friendly, PDF & Email

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA RECLAMACIÓ.

Us adjuntem el model de reclamació per al cobrament del 20 % que ha quedat pendent i de les retencions indegudes d’IRPF sobre aquest tant per cent. La reclamació  s’ha de presentar a partir de l’1 de gener de 2012, quan es materialitza l’ incompliment del pagament del 20% de la paga extra.

En el cas del personal funcionari/ interí, el recurs de reposició  presentat al mes de gener ha de ser resolt per l’administració en el termini d’un mes des de la data del registre. Si l’administració no resol o ho fa negativament s’obriria la via contenciós administrativa.

En el cas del personal laboral, la reclamació prèvia també ha de ser resolta per l’administració en un mes des de la data del registre. En cas d’absència de resposta o resposta negativa s’obre la via jurisdiccional laboral.

 

Reclam funcionari

                         Calcula la teva nòmina