Print Friendly, PDF & Email

La UGT va signar un acord de recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014 que beneficiarà directament 250.000 treballadors i treballadores de la Generalitat, i que inclou la negociació de diferents mesures de conciliació familiar i laboral.

El contingut econòmic de l’Acord preveu la recuperació dels 1.100 milions d’euros que ens van a robar a tots els treballadors públics, i que queda concretat de la següent manera:

✔2019: 40% paga 2013 (10% durant el 1r trimestre)

✔2020: 60% paga 2013

✔2021: 55% paga 2014 + 50% productivitat

✔2022: 45% paga 2014 + 50% productivitat

1.- La quantia a abonar es correspon amb el 10 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent.

L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària/ complement addicional específic/ complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2019.

2.- L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels Departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d’ofici en la nòmina del mes de març de 2019, tant per al personal en servei actiu o en situació assimilada com per al personal que ha deixat de prestar serveis abans d’aquella data per extinció de la relació de serveis, d’altres situacions administratives o canvi de destinació al sector públic o a d’altres administracions.

En els supòsit de canvi de dades bancaries caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar de l’adreça web www.gencat.cat.