Print Friendly, PDF & Email

El Departament dona per començat el curs mantenint les retallades respecte a la reducció horària de les persones majors de 55 anys, segons es recull a l’ Acord GOV/176/2023, de 29 d’agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació  publicat el passat 29 d’agost pel Departament:

Atès que per a l’any 2023, no és possible aplicar mesures que generin un increment de la despesa del Capítol I de personal docent més enllà de les pressupostades, cal mantenir la modificació temporal de la mesura esmentada.”

I així:

Acorda:

-1. Mantenir, per al curs 2023-2024, la modificació prevista al punt 2 de l’Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, referida a l’aplicació del punt 1.3 de l’Acord de la Mesa sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions específiques de l’horari setmanal per al personal docent de 55 a 64 anys, amb la supressió del darrer incís referit a l’horari fix setmanal, de forma que queda redactat de la forma següent:

-En el curs 2023-2024, el personal docent que tingui entre 55 i 64 anys ha de fer l’horari setmanal lectiu d’atenció directa als alumnes previst amb caràcter general; aquest horari, en aplicació de l’Acord de la Mesa sectorial de personal docent no universitari, de 31 de gener de 2017, pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018, ratificat per l’Acord del Govern de 4 de juliol de 2017, és el següent:

– 23 hores setmanals de docència per al personal docent que imparteix educació infantil i primària.

– 20 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.

– 18 hores setmanals lectives per al personal docent que imparteix la resta d’ensenyaments de règim general i especial.

Durant el curs esmentat, personal docent, prèvia sol·licitud i autorització, poden tenir una reducció de dues hores d’activitats complementàries.”

2. Aquest Acord té efectes durant el curs escolar 2023-2024 que comprèn el període que va des de l’1 de setembre de 2023 fins al 31 d’agost de 2024, de conformitat amb l’Ordre EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

-3. Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 d’agost de 2023″

 

“1.2 Les activitats que s’han de fer durant aquestes dues hores són les que s’especifiquen a continuació:

     -Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.
     -Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.
     -Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
     -Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnesde pràctiques (estudiants de formació inicial) o per a professorat que inicia la seva funció docent.
     -Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.
     -Altres activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius de centre acordades amb el professorat.

1.3 El personal funcionari docent que reuneixi els requisits de l’apartat anterior destinat en centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i en centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV) també podrà disposar de 2 hores setmanals dins de la distribució de les activitats complementàries per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.
1.4 Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats.
1.5 L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornada s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any es què es demana la reducció.”

 

Nou curs. Antigues retallades.

UGT Educació Pública pensem que no és una mostra de bona voluntat davant del col.lectiu mantenir un any més un dels empitjoraments de les nostres condicions laborals arrossegats de fa més de 10 anys.

Volem recuperar els nostres drets arrabassats! Ho exigim!

#Cal sol•licitar la reducció no més tard del 5 de setembre al vostre ATRI a:

ATRI>Gestió del temps>Permisos i llicències>Sel·leccioneu el tipus>REDUCCIÓ VOLUNTÀRIA DE 2 HORES DE DEDICACIÓ

UGT Educació Pública 

 

 

 

 

One thought on “Reducció 2h persones majors de 55 anys (d’activitats complementàries)”

Comments are closed.