Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Ensenyament incomopleix la normativa.  

Resolució de 29 de maig de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016 El Departament d’Ensenyament impedeix als majors de 55 anys tenir càrrecs directius o exercir càrrecs de coordinació si es volen acolir a la reducció de dues hores lectives. Aquesta reducció implica un increment de plantilla de 0,5 professors per cada 6 sol·licituds, d’un professor per cada 6-12 sol·licituds i de 1,5 per cada 12-18 sol·licituds La normativa únicament especifica que no es poden sumar dues reduccions, la del càrrec i les dues hores lèctives. Per què, doncs, hi ha centenars de professors que no poden gaudir d’aquesta reducció? Senzillament perquè el Departament es vol estalviar havier d’incrementar les dotacions als centres, obligant a les companyes i companys amb càrrecs a decidir entre renunciar a càrrecs que exerceixen des de fa anys o bé dotar el centre amb el professorat que li correspondria. 

La UGT considerem que no és lícit que el Departament no inclogui aquest col·lectiu en el còmput de professors majors de 55 anys i insistim a exigir el respecte als barems que estableix la normativa