Print Friendly, PDF & Email

REDUCCIONS DE JORNADA PER INTERÈS PARTICULAR

Des d’UGT us volem recordar-vos que el darrer dia per demanar la reducció de jornada per interès particular, bé inicial o renovació, és el dia 31 de maig.

Reducció de jornada per interès particular (50% de les retribucions)​

Durada: La reducció de jornada s’inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d’agost. La reducció de jornada serà prorrogable, però s’haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud, tramitant la sol·licitud per ATRI amb anterioritat al 31 de maig del curs anterior.

Retribucions: Es cobra un 50% de les retribucions bàsiques i complementàries. Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions.

Observacions: Aquesta reducció de jornada és aplicable a personal funcionari sempre que ocupi un lloc de treball a jornada sencera. Es pot demanar només una reducció de mitja jornada de treball. A petició de la persona interessada, la seva dedicació en el centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies. El personal laboral que  ocupi una vacant, d’acord amb l’article 47 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya també la podrà demanar.

L’autorització d’aquesta reducció de jornada resta subordinada a les necessitats del servei i és subjecta al règim que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. En el cas del personal funcionari que tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 d’edat, aquesta reducció no estarà supeditada a les necessitats de servei.

No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost. La concessió de la reducció de jornada està subordinada a les necessitats del servei, llevat que es tingui cura directa d’un fill o filla de 12 a 14 anys d’edat, i requereix, per tant, el vistiplau de la direcció del centre. No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular el personal que forma part de l’equip directiu del centre.​

El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que queda sense efectes la concessió esmentada. La persona que gaudeixi d’aquesta reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació, d’avaluació i altres que siguin preceptives i degudament convocades.​

Normativa aplicable:

  • Llei 21/1987, de 26 de novembre (DOGC núm. 923, de 4 de desembre de 1987)
  • Decret 223/2002, de 23 de juliol (DOGC núm. 3715, de 6 de setembre de 2002)
  • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
  • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075 de 9 de març de 2016) ​

Ves a ATRI per fer la tramitació