Print Friendly, PDF & Email

Reial Decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents al fet que es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

PDF (BOE-A-2018-2614 – 4 págs. – 172 KB)