Print Friendly, PDF & Email

Accés a la borsa de treball documents a presentar

Declaració jurada per accedir a la borsa de treball – 236Kb

Certificat mèdic de no patir cap malatia ni tenir limitació fisica o psiquica incompatible amb les funcions del cos i del lloc de treball.

Comunicat Urgent Departament d’ensenyament 14:24 minuts

Les persones que hagin cursat el grau de primària més la menció de llengua estrangera han d’acreditar igualment el nivell B2 de la llengua corresponent, per tal de donar compliment al que s’estableix a la disposició addicional tercera del Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres.

Concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2014-2015

El termini de presentació de sol·licituds és: des del dia 10 de febrer fins al 3 de març de 2014, ambdós inclosos.

Resolució format PDF (76.11 KB)

BUTLLETÍ

TOTA LA INFORMACIÓ

Accés aplicatiu 

Xerrades Borsa

LLEIDA