Print Friendly, PDF & Email

Convocar concurs de mèrits per seleccionar funcionaris docents que, reunint els requisits per accedir al cos d’inspectors d’educació, puguin ocupar temporalment, en comissió de serveis, els llocs vacants d’inspectors d’educació de les diferents inspeccions territorials.

Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits es poden obtenir a l’adreça d’internet del portal de centres públics del Departament d’Ensenyament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres

Butlletí 599   Pdf

RESOLUCIÓ ENS/958/2015 Pdf