Print Friendly, PDF & Email

 

Professorat major de 55 anys

L’esborrany de resolució presentada pel Departament a la mesa no aporta canvis amb respecte a la del curs passat.

Permet reduir dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al professorat, que tingui entre 55 i 58 anys i dues hores lectives per al que tingui entre 59 i 64 anys.

  • Per accedir a les reduccions s’han de tenir 15 anys de serveis prestats a l’ensenyament públic no universitari.
  • Per poder sol·licitar les reduccions horàries, tant els 55 com els 59 anys s’han de tenir complerts abans de l’1 de setembre de 2013.
  • Aquesta reducció és incompatible amb qualsevol reducció de jornada i amb càrrecs o funcions de direcció i coordinació.
  • Se haurà de presentar una sol·licitud en els SSTT o el consorci de BCN no més tard del 31 de maig.  
  • Aquestes dues hores de reducció tant complementàries com a lectives seran substituïdes per altra sèrie d’activitats, les quals no s’han de fer necessàriament al centre,

 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Reduccions de jornada

Novetat important:

  1. Es reconeix en aquest esborrany que aquelles persones que han renunciat durant el curs a la reducció de jornada, en el següent curs puguin reclamar tornar a sol · licitar-la  pel mateix fet causant.2. UGT ha sol · licitat que es procedeixi a modificar, el anex1.3  en la que la sol·licitud de renuncia de la durada del l’últim trimestre de totes aquelles persones que decideixin finalitzar la seva reducció de jornada per al curs següent, la data de finalització sigui 30 juny en lloc del 31 d’agost, en tant que la normativa impedeixi cobrar al personal substitut els mesos de juliol i agost.

 

Aquesta resolució es va redactar en el seu dia amb la clara intenció de protegir al personal substitut, per garantir el cobrament de les vacances.

Ja que el Departament d’Ensenyament mitjançant una altra resolució unilateralment ha modificat entre altres coses la finalització dels contractes de tots els substituts a 30 de juny de 2013.

Actualment no té cap sentit acabar el 31 d’agost

 

—————————————————————————————————————————————————————————————

Adjudicació destinacions provisionals curs 2013- 20-14

Dates presentació sol·licituds curs 2013 -2014:
Personal interí: de 22 de maig a 4 de juny de 2013.
Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: 24 de maig a 14 de juny de 2013.
Personal funcionari de carrera i en pràctiques: de 30 de maig a 13 de juny de 2013.


El personal funcionari de carrera afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2013 podrà presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic amb posterioritat al 6 de juny de 2013 en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa.

Resolució provisional: a mitjans de juliol.
Resolució definitiva: a finals de juliol.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Informe mesa sectorial 2-05-13 (pdf)

——————————————————————————————————————————————————————————————