Print Friendly, PDF & Email

RESUM MESA SECTORIAL 1 de juliol continuarà demà dia 2

Graella d’INFANTIL i PRIMARIA

Plantilles de reforç a Primària quan passin de 25 es desdoblaran els grups. Els tècnics del departament han comptabilitzat 19.795 grups afegint 2201 grups més, amb la qual cosa aniríem a 21.996.
Els subgrups aportaran 1 docent de reforç allà on hi havia 2 grups es farien 3, allà on hi havia 3 es faran 4 grups.
P. ex: 32 alumnes implica un grup de reforç més, no un grup de 50 o 60.

És a dir es proposen 2201 professors de Primària més per al proper curs.

Tindran continuïtat aquests grups de reforç en cursos posteriors? Aquest curs és excepcional com el finançament. La tendència ha d’anar a estabilitzar plantilles. Poden ser desdoblats o dos professors a l’aula. Preocupa la ràtio global. No es preveu la continuïtat.

Comentari: El departament ha d’apostar clarament per la continuïtat d’abaixar les ràtios per tal millorar la qualitat de l’ensenyament! L’esforç no ha de ser només per la pandèmia! UGT vol que s’aprofiti per a consolidar la ràtio.

En els Centres de Màxima Complexitat i els d’Alta (CMC i CAC) s’ha baixat la ràtio per evitar que els increments de ràtio del territori que passin a 25/26/27 alumnes valorara la comissió que no no es passi de 25 i que estigui per 22 per protegir-les. No és norma obligada, però es pretén per dificultar la segregació.
ZER: criteris generals no hi ha problemes de ràtio per norma general.

Matrícula viva Pot ser que en algun cas es passin de 2 a 3 grups com a reforç. Com a principi no es pot fer recàlcul permanent. Sempre que hi hagi plaça no n’hi haurà recàlcul per manca de recursos. Eliminar sobredotacions. El Departament d’Educació està condicionat pel nombre màxim d’alumnes, cal tenir visió més flexible en funció de les limitacions pressupostàries que es tingui.

Inclusiva: Ràtio és important. Factors de complexitat. En curs 20-21 al marge de la pandèmia hem passat a 261 dotacions de docents -orientadors a INS, EAP, CREDA, increment a tenir en compte (de 70). 330 psicòlegs més, 34 més de PAS, 20 educadors més.

La ràtio global alumnes/professor és important, dada que aporta molta informació! La ràtio màxima va més enllà de la ràtio especifica del grup.

Graella de reforços de l’ESO
Calculada a 30 alumnes de 1er a 4rt, es preveuen 7711 amb 605 nous amb la qual cosa quedarien en 8316, amb una dotació de reforç de 803,5 dotacions de reforç més. En total sumen 3204,5 docents més, molt lluny del 10.000 que va dir el president Torra.
Dels 5000 professionals que va dir el Conseller uns 1795 seran personal no docent.

I Batx i CF? Ens sorprèn que no hagin donat xifres ni de Batxillerat ni de Cicle Formatius. Igual és que ho volen maquillar amb el model híbrid (presencial/no presencial)?

Estem molt lluny d’altres comunitats autònomes que han fet un esforç pressupostari, tot i ser de governs conservadors que han tancat xifre de 20 alumnes per aula! És això fer polítiques d’aposta per l’educació pública?


Des d’UGT veiem improvisació i s’ha creat una retallada d’expectatives d’augmentar la qualitat de l’educació presencial, incrementant cada roda de premsa el nombre d’alumnes que s’acollirien per aula de 15 a 25.

Hem d’apostar per la digitalització de la societat, abandonar l’economia basada en sector serveis i de poc valor afegit. Hem de transformar aquesta situació com a una oportunitat per repensar el sistema educatiu i formatiu del país.

Es fan moltes preguntes sobre especialitats, al·lego que no s’ha fet per motius pedagògics, que se’ns ha impo segons el Departament sí. Considerem que s’ha de tenir una ràtio més baixa. Els centres demanen els especialistes que volen no s’imposen des del Departament.
Des de la part social es demana que aquests reforços siguin vacants, amb nomenaments d’u de setembre a 31 d’agost.

A finals de juliol estaran les places estructurals dels centres adjudicades llevat d’alguna excepció inevitable. En l’última setmana d’agost seran els nomenaments telemàtics -com sempre.

Els espais i centres determinaran les dotacions (agrupacions reduïdes) esmicolar en mitges o senceres en les places. D’aquí es faran els nomenaments el més ràpid possible en funció del que es necessita a cada centre segons l’especialitat.

El director general comenta que en la manca de professorat, s’ha millorat en especialitats deficitàries -menys problemes que cursos anteriors.

Nomenament de reforços: voluntat del departament fins 30 de juny ens diran alguna cosa.

El Departament comenta que s’obre una nova llista de substituts que s’incorporaran per a fer reforços al setembre ja es decidirà si fins 30 de juny o 31 d’agost. UGT ha reclamat com els altres sindicats que siguin vacant d’1 de setembre a 31 d’agost.

Tema de les 24 hores de permanència de secundària, ja sortirà en les instruccions d’inici de curs.
Sobre la Disponibilitat del professorat en el mes de juliol en horari fix que estan imposant algunes direccions: Que s’aclareixi el tema. Està fora de lloc. Una cosa és que puntualment assisteixis a una reunió al centre per planificar setembre i una altra que t’obliguin a anar cada dia amb un horari establert. El director general Garcia Plata és el que ha manifestat al respecte. Demà ho tractarem detalladament en nova mesa.

Jesús Martín


Sant Pere de Ribes1 de juliol de 2020