Print Friendly, PDF & Email

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ 10-07-2020

La UGT reclama que només es toqui la jornada laboral del professorat per a rebaixar-la a 35 hores setmanals, reivindicació que hem fet per a tota la funció pública.

El professorat de secundària farà 24 hores de permanència, però cal que el Departament reverteixi les retallades del 2012 definitivament! 

En una mesa sectorial posterior es regularà el tema de les 24 hores de permanència i la substitució de 4 hores de permanència per 4 telemàtiques.

Davant de la COVID-19, considerem que hauria de quedar ben reflectit en les instruccions d’inici de curs que:

  • Ha de primar la salut de les persones.
  • Que s’han de prendre mesures reals que facilitin la conciliació laboral i familiar.
  • Que el professorat té dret a la desconnexió digital
  • Que cal regular el teletreball, especialment si tornem a estar en situació d’alerta. Ens reunirem per exposar el nostre punt de vista sobre aquest tema 
  • L’externalització de la salut laboral feta pel Departament ha de ser respectuosa amb les nostres dades personals.

Temes importants de la reunió 

Destaca com a tema principal la regulació de la borsa d’interins  substituts, on dissortadament es consoliden certes discriminacions vers les persones treballadores com que :

Les persones que l’1 de setembre de 2020 estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs o incapacitat temporal, així com les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l’INSS, no podran ser nomenades. Si se’ls adjudica una vacant, la tindran reservada fins al moment en què es puguin incorporar i, com a màxim, fins al 31 d’agost de 2021.

Recordem que per a la congelació de la borsa, les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades, ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat. Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. Quan es fa la sol·licitud no és necessari especificar la data fi, aquesta es pot especificar en un moment posterior. 

En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l’endemà de tramitar-la, i no es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s’informi a l’aplicatiu la data final del període de no disponibilitat.

Cobrament del juliol

La realització de la formació feta durant el mes de juliol s’acredita abans del 31 d’octubre de 2021 presentant als serveis territorials el document que justifiqui la seva realització. 

Les persones que hagin participat de forma efectiva en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar documentalment la participació efectiva, abans del 31 d’octubre de 2021. 

Modificació de les dades que consten a la borsa de treball

Al llarg del curs 2020-2021 s’obriran els terminis següents per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: del 14 al 21 de setembre de 2020, del 16 al 23 de novembre de 2020, del 25 de gener a l’1 de febrer 2021, del 22 al 29 de març de 2021 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional. 

Així mateix, entre els mesos de maig i juny s’obrirà un termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022

Actes de nomenaments telemàtics

Les dates en què es fan els actes d’adjudicació (finals del mes d’agost i primera setmana del mes de setembre) s’han de publicar, com a mínim amb quinze dies d’antelació, al web del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat (apartat Borsa de treball de personal docent > Actes de nomenaments de personal docent com a interins i substituts), i al web de cadascun dels serveis territorials i del CEB.

Novetat nomenaments difícil cobertura 

Les entrevistes per a cobrir-les podran ser presencials o telemàtiques.

Persones de risc

El Departament ha contractat una empresa externa, Geseme, per a posar-se en contacte amb les persones vulnerables. Al·leguen que no podien assumir la feinada d’analitzar cas per cas cosa que farà l’empresa.

Oposicions

Es manté el calendari previst per al setembre. Si no es fan es perdrien les places convocades! La UGT ho havia manifestat en diverses ocasions i considerem que si es donen les condicions de salut i seguretat idònies s’han de mantenir.