Print Friendly, PDF & Email

UGT Educació continuem lluitant per la millora de l’Educació Pública

 

Es valoren els documents respecte les bases reguladores per a formar part de la Borsa per al curs 2021-2022 (encara no publicats)

 

MODIFICACIONS QUE PROPOSA EL DOCUMENT:

-S’eliminarà l’obligatorietat de compulsar les titulacions presentades.

Presentació de documentació de forma TELEMÀTICA. A l’aplicatiu apareixerà tota la informació. S’annexarà telemàticament la sol·licitud, mèrits i requisits que s’hagi d’al·legar. ES PODRÀ SIGNAR DE MANERA DIGITAL O MANUAL I ESCANEJAR-LA.

Comunicació de la finalització de l’adjudicació (pel curs 2021-2022): Es facilitarà que la persona no hagi de lliurar la credencial als Serveis Territorials.

En el cas que la persona interina o substituta rebi del director o directora del centre la comunicació del seu cessament a causa de la incorporació de la persona titular del lloc de treball que ocupa, haurà d’entrar al web dels serveis territorials o del CEB on hagi estat adjudicat/ada, en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació, per consignar aquest cessament i comunicar la seva disponibilitat a participar en propers actes de nomenaments. La credencial, signada pel docent o la docent, s’ha de quedar al centre.

El que prevaldrà és la finalització de la persona substituta a l’aplicatiu.

UGT demanem que totes les especialitats estiguin sempre obertes a tots els Serveis Territorials i al Consorci.

-Denunciem que hi ha una manca d’oferta de places per a cursar el màster de Formació del Professorat.

L’administració manifesta que ha insistit a Universitats (també amb la modalitat semipresencial)  però tot i això no hi haurà prou places per arribar a totes les persones que tenen el compromís i estan a la borsa. De nou, hi haurà gent sense plaça per a cursar el Màster per aquesta manca d’oferta.

Finalització del nomenament per causes greus. El Departament proposa modificar la possibilitat “d’interrompre” un nomenament i substituir per “finalitzar”. L’apartat recull situacions greus justificades que poden afectar als treballadors/es. UGT creiem que és una mesura molt punitiva i demanem que es consulti a la persona interessada abans de “finalitzar-li” el seu nomenament per valorar la seva situació.  

Cobertura de les substitucions (de més de 7 dies) des del primer dia. UGT demanem que es modifiqui aquesta instrucció i que es rebaixi el nombre de dies de baixa per cobrir una substitució. La majoria d’ Incapacitats Temporals són de curta durada (3/4 dies) i amb aquesta normativa no es cobreixen aquestes absències que són les que més afecten a l’organització dels centres.

-Compactació de jornades i permís per cura de fill. Trobem situacions a les quals es compacten diferents jornades, que en ocasions es tradueixen en  una jornada sencera, i tot i això  no és possible demanar la reducció per cura de fill menor i acollir-se a aquest dret. Demanem que es respecti el dret de poder gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/a per possibilitar la conciliació familiar.

-Demanem que la persona que es demana reducció de jornada pugui escollir el seu horari com succeeix en altres sectors, fent acomplir el dret de conciliació familiar i laboral. 

Continuem treballant per la millora de l’Educació

UGT Educació Pública