Print Friendly, PDF & Email
 1. Proposta de la administració per modificar els supòsits que pot avançar-se el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui una durada prevista superior als deu dies lectius.
 2. Obertura d’una nova convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball com a personal interí docent en centres públics no universitaris del Departament d’Ensenyament.
 3. Sol·licitud modificacions permisos per part de la UGT
 4. Retribucions del 2016

Proposta de la administració per modificar els supòsits que pot avançar-se el nomenament del substitut sempre que la baixa o incidència a substituir tingui una durada prevista superior als deu dies lectius.

 1. Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions dels centres docents que tinguin implantades menys de dues línies educatives.
 2. Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions en cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
 3. Substituir el punt m) de l’apartat 4 de l’annex de la Resolució de 22 de Juny de 2015 pel següent: m) Es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions del professorat que imparteixen com a mínim 3 hores lectives setmanals a segon curs de batxillerat.

  La UGT ha manifestat que las baixes s’haurien de cobrir a partir del primer dia, no només les que siguin superiors a 10 dies. Amb la nova normativa sobre regulació de baixes que afecta a personal interí i substitut, les baixes es cataloguen en: molt curtes, curtes/llargues i molt llargues. Si el protocol que determina les baixes dóna com a resultat una baixa curta no s’envia substitut, només en cas que aquesta no es perllongui més de 10 diez.

  ——————————————————————————————————— 2.Obertura d’una nova convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball com a personal interí docent en centres públics no universitaris del Departament d’Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 18 de gener fins al 8 de            febrer de 2016, ambdós inclosos.

——————————————————————————————————————–

3. Modificacions permisos per part de la UGT

La UGT ha demanat una modificació en el permís per exàmens i que se substitueixi el redactat perquè així aquest sigui més entenedor i no doni peu a interpretacions.

L´escrit actual diu “un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria en centres oficials.”

El motiu d’aquesta petició és que no es repeteixi la situació que va donar-se en les oposicions del 2010. La convocatòria va fer-se en els mesos abril, maig i juny i el professorat que va presentar-se havia d’anar a treballar i arribar als exàmens amb presses, a les 15h.  En aquell moment la interpretació restrictiva no ho considerava com prova final, per aquest motiu només disposaven del temps mínim i necessari.

La modificada volem que inclogui: “ per a presentar-se a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud durant els dies que aquestes se celebrin

——————————————————————————————————————-

També s´ha demanat una modificació del permís de flexibilitat horària recuperable per a visites o proves mèdiques de ascendents de primer grau de consanguinitat o afinitat.i es consideri  com un deure inexcusable de carácter públic i personal i per tant, ha de ser un permís retribuït.sense recuperació horària :

Tal com dictamina la sentència guanyada per la UGT en el Juzgado de lo Social de Vigo d´11 d´octubre de 2007 , declara “ como un deber inexcusable de carácter público y personal acompañar a los hijos dependientes al medico”.

Aquest criteri del social nº 1 ha estat posteriorment ratificat per la sala social del Tribunal superior de Justícia de Galicia el setembre del 2011, considerant que per a progenitors, portar als seus fills al metge és un deure inexcusable de caràcter públic i personal, per tant, ha de ser un permís retribuït.

En el cas d´ empleats Públics, la Llei 7/2007, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic, aplicable a tots-es Empleats-es Públics (Funcionaris, Laborals i Estatutaris) de totes les Administracions Públiques, reconeix, com un dret dels treballadors, el permís “por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral”

Alguns deures inexcusables de carácter públic i personal:

– Presentar-se a citacions judicials.

– Assistència a Meses Electorals

– Assistència com a membre d´un Jurat.

– Citacions davant òrgans de l’Administració (Inspecció d´Hisenda, Inspecció de Treball i Seguretat Social, Inspeccions Mèdiques dels serveis públics de salut, etc ..) …

– Que el treballador / a acudeixi a consulta mèdica o que el treballador acompanyi a un menor d’edat al metge.

Obligacions dels pares / mares:

La paternitat i la filiació vénen regulades en els articles 108 i següents del Codi Civil. En ells, la paternitat es configura com un deure que pot néixer per naturalesa o adopció, que comparteix una sèrie d’obligacions i que poden donar lloc a una rendició de comptes davant el ministeri fiscal o l’autoritat judicial (amb les subsegüents conseqüències-fins i tot penals- en cas d’incompliment):

El pare i la mare, encara que no tinguin la pàtria potestat, estan obligats a vetllar pels fills menors ia prestar-los aliments ” article 110 codi civil.

Respecte a “prestar-los aliments”, el mateix Codi Civil diu “S’entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, habitació, vestit i assistència mèdica. “Art. 142