Print Friendly, PDF & Email

El mes de gener serà importantíssim per a a les persones interines pel que fa al seu futur laboral. El dia 9, si la situació epidemiològica ho permet, faran la segona prova de les oposicions iniciades el 2020.

En segon lloc es publicarà la resolució de la convocatòria de les oposicions, les proves de les quals es realitzaran al mes de juny.
En tercer lloc s’aprovarà al senat la LOMLOE cap el 24 de gener, aquesta llei tot i tenir novetats positives, afecta negativament al professorat tècnic d’FP funcionari i interí que no tingui grau universitari.
Finalment entre la darrera setmana de gener i començaments de febrer el Departament ens convocarà a una mesa tècnica per a tractar exclusivament de dissenyar un pla d’estabilització per a les persones interines on tractarem de trobar solucions específiques per a aquest important col·lectiu.

El dia 16 hem celebrat la reunió de la mesa sectorial d’Educació amb punts importants relatius a les futures oposicions, situació del professorat tècnics d’FP amb la LOMLOE i qüestions diverses que ara veurem.

Després de fer la comparativa de les places del quadre publicat l’any 2017 amb el d’aquest any, veiem una disminució important de les places ofertades, al nostre entendre unes 2000 menys. El càlcul es fa partint de tres variables les places d’oferta pública d’estabilització (PESCO), la taxa de reposició (jubilacions i baixes permanents) i les places desertes d’oposicions anteriors.

Des de la UGT manifestem el nostre descontent per la manca d’oferta pública. Si ens remetem amb TJUE que fixa el nombre d’interins, amb aquestes xifres presentades aquí és impossible arribar al 8%. El propi departament ho reconeix, però no participa en la solució!. De la queixa nostra respecte la diferència del nombre de places del quadre de l’any 2017 al d’enguany, la resposta que ens ha sorprès molt ha estat que les dades que sortien en el quadre anterior estaven mal comptabilitzades.

Exposem a continuació una opció de consolidació i estabilització: Hem de crear processos extraordinaris per a interins en determinades situacions -majors de 50 anys amb una quantitat “X” d’anys treballats. Des d’UGT entenem que la societat no pot prescindir d’aquest capital intel·lectual ben format, per això hem de trobar solucions legals  per tal d’estabilitzar-los.

El Director General Garcia Plata es compromet a fer una mesa tècnica per parlar del pla d’estabilització del personal interí. Serem dues persones per sindicat. previsiblement es farà a finals de gener.

Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició del 2021: TOTAL 3.173 places

597EC COS DE MESTRES 1.432  590EC PROFESSORAT SECUNDÀRIA (FP) 1.089 591EC   PROFESSORS TÈCNICS FP 652

NOTA IMPORTANT: La distribució per especialitats no és encara definitiva per la qual cosa no podem fer públiques les xifres que ens han mostrat.

L’administració ens comenta que potser aquesta oposició és la darrera oportunitat per les persones que han estat treballant fins ara amb les regles del joc que hi havia. És una oportunitat per entrar a formar part del cos de funcionaris/es, ja que potser hi ha un cos que acabarà extingint-se, el de PT d’FP. El criteri per treure el diferent nombre de places és en funció del nombre de la plantilla.

L’EBEP preveu que es pugui augmentar el 10 % del total el nombre de places, que en aquests nombre no esta incloses. Es podrien veure incrementades unes 300 places més, en total.

La part social emplaça l’administració a revisar el model de concurs oposició. Ens diuen que ens hem de moure en el marc legal existent. UGT els emplacem a pressionar el govern central a través dels grups que conformen el govern català a instar canvis en l’EBEP i en l’accés a la funció pública docent per a preservar el capital humà del professorat interí. I buscar una solució satisfactòria per  a aquest col.lectiu. Des d’UGT manifestem que la societat catalana no es pot permetre prescindir de la seva expertesa i Bona praxis demostrada en el dia a dia, any rere any. 

Ladministració vol posar en valor el seu model doposició, afirmant que  el que té més importància de tot el concurs doposició és la prova pràctica en la situació daprenentatge, per això està en primer lloc.

El departament es compromet a enviar-nos l’esborrany de la convocatòria abans del dia 22 de desembre on podrem fer esmenes i treballar-ho conjuntament, per a que durant la setmana de l’11 de gener ens convocaran a una mesa per parlar de la convocatòria i la 3a setmana de gener faran la seva publicació.

Punt de modificació d’especialitats FP i cossos docents.

Enfocament: En la LOMLOE aprovada al Congrés i pendent de passar pel debat al Senat, les especialitats del cos tècnic d’FP, unes passen al cos de secundaria (titulacions universitàries) i aquelles que no tinguin els estudis universitària, serien un cos a extingir, quedant només dos de les tres actuals. Els especialistes serien els que ocuparien el buit amb contracte com a personal laboral i els PS que serien funcionaris.

Tot aquell professorat que sigui funcionari/a de carrera i els futurs que aprovà aquesta oposició del proper juny, quedarien en el cos tècnic a extingir.

A Catalunya faran la seva aportació i concepte propi. Quan s’aprovi definitivament veurem com trobar solucions o exposarem les nostres objeccions perquè encara es pot modificar el text definitiu en la llei d’FP o en la de l’Estatut Docent..

La UGT demanem dades relatives al nombre de professorat tècnic i dels especialistes amb titulacions per poder saber d’on partim i cap a on anem. “Mateixa feina mateix sou és el nostre criteri amb el professorat.

 5.- Torn obert de paraules.                                                                                                                                                                Publicaran la modificació de la resolució que fa referència al curs d’inici de la tasca docent.                                                      Durant el segon trimestre es seguirà fent els ensenyaments híbrids als estudis postobligatòria.                                                Referent al dia 8 de lliure disposició, si es modifica el calendari es podrà recuperar. però ens hem d’esperar que surti el decret. No saben com quedarà recollit a la publicació, ja que s’acaben d’assabentar avui com nosaltres.  

Remarquem que ens emplacen a la setmana de l’ 11 de gener per fer una mesa per revisar la convocatòria de les oposicions i la segona tancar-la i la tercera publicar-la.

GENER, EL MES MÉS IMPORTANT PER A LES PERSONES INTERINES!