Print Friendly, PDF & Email

Molt important retorn 60% paga extraordinària del 2013 per a les persones que ja no estan en nòmina del Departament d’Educació. Tràmits a Fer: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21622_Abonament-paga-extraordinaria?category=&evolutiuTramit=1