Print Friendly, PDF & Email

Retribucions nòmina de desembre 2012

Les cotitzacions a MUFACE (per a l’assistència sanitària, medicines i prestacions socials) i classes passives (per les pensions) que paguem anualment es fixen aplicant el 1,69% i el 3,86%, respectivament, a la quantitat que determina el Govern cada any en la Llei de Pressupostos per a les pensions dels funcionaris del règim de classes passives, anomenat haver regulador. Per tant, les cotitzacions no tenen relació cap amb el sou que percebem, resultant una quantia fixa per a cada grup o subgrup funcionarial.
La quantitat resultant per MUFACE i classes passives es divideix en 14 quotes, abonant una cada mes, excepte els mesos de juny i desembre que l’abonament és doble. Cada quota per al present any és:

En desaparèixer la paga extra i addicional de desembre i descomptar doble quota aquest mes, és la raó per la qual els docents pertanyents a MUFACE i classes passives percebran menys en l’última nòmina de l’any, resultant una disminució de la quantitat neta que es percep de 122,17 euros, per als del subgrup A2 i 155,23 euros, per als del subgrup A1.

El professorat que va accedir al funcionariat a partir del 2011.01.01, la disminució que acusi serà com a màxim el valor de la quota de MUFACE, i en el cas del personal interí i funcionaris de carrera del RGSS (antigues universitats laborals o de centres d’FP de l’extint Moviment Nacional i després de l’AISS), no acusaran cap disminució.