Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/259/2020, de 4 de febrer, de retroacció de les actuacions del tribunal de l’especialitat de Cuina i Pastisseria en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

Convocar els aspirants que no van superar la part A, prova pràctica, de la segona prova per a la realització de la nova prova, així com aquells candidats que, havent-la superat i havent estat proposats com a candidats seleccionats de l’especialitat, vulguin realitzar-la de nou per millorar la puntuació final obtinguda.