Print Friendly, PDF & Email

Aquest matí s’ha reunit el Grup de Treball específic per acomplir el punt Quart de l’Acord signat per la UGT l’11 de desembre passat per “negociar mesures socials i laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar, entre d’altres”.

En aquesta reunió, la UGT hem presentat un document amb diverses mesures de conciliació i de flexibilitat horària que entenem que ja haurien de poder gaudir els treballadors i treballadores de la Generalitat, tal com succeeix a altres administracions, tant en l’àmbit estatal com catalanes, on fa temps que estan implementades.

En aquest mateix sentit, la UGT els hem recordat que també hem de recuperar les mesures que, en aquesta matèria, ja existien abans de les brutals retallades del 2012, tant per recompensar el sacrifici que han fet els treballadors públics aquests darrers anys com per acomplir les diferents resolucions parlamentàries que insten el Govern a restituir tots els drets laborals que ens van retallar.

Per aquest motiu, i sota aquestes 2 premisses, detallem la bateria de propostes per blocs que la UGT hem plantejat a la Mesa General i que hem incorporat a l’acta de la reunió:

PROPOSTES DE MILLORA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR

 • Equiparació i ampliació dels permisos retribuïts de maternitat i paternitat a 20 setmanes.
 • Gaudiment del permís de paternitat del personal funcionari en règim de jornada parcial igual que el personal laboral.
 • Gaudiment de la compactació del permís per alletament en jornades de treball i no en dies naturals del permís (24 jornades personal docent).
 • Creació d’una borsa d’hores recuperable d’un 5% de la jornada anual de cada treballador/a, per destinar-les a la cura de fills, familiars grans o amb discapacitat, fins al 1r grau de consanguinitat o afinitat.
 • Equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades.
 • Restitució de la compactació d’1/3 de la jornada durant 1 any per naixement de fill/a amb el 100% de les retribucions.
 • Lliure elecció per part del progenitor de la distribució horària, per dia o per còmput setmanal, de les reduccions de jornada per cura de fill/a.
 • Introducció de nous supòsits per gaudir de la reducció de jornada d’1/3 o 1/2 amb el 80% o el 60% de les retribucions per atendre familiar fins a 2n grau que és PCC (pacient crònic complex, persones amb reingressos hospitalaris, hospitalitzacions domiciliàries reincidents de pronòstic crònic i reaguditzacions de les seves malalties basals) o MACA (malalt crònic avançat, quan el pacient té un pronòstic de vida inferior a 6 mesos).
 • Que el permís per assistir a reunions de tutories del fill/a tingui caràcter de “deure inexcusable”.
 • Increment de 12 a 14 anys de l’edat del menor per al gaudiment de les diferents mesures de conciliació per tenir cura de fill/a.

 

PROPOSTES DE MILLORA DE JORNADA LABORAL

 • Implementació de la jornada setmanal de 35 hores.
 • Recuperació d’hores d’assumptes propis lligats a la conciliació familiar i laboral, tal com preveu l’article 48.j de l’EBEP, i així recuperar, com a mínim, els 3 dies d’assumptes propis que ens van retallar el 2012.
 • Ampliació dels supòsits de la flexibilitat horària dels 30 minuts a l’entrada o sortida per atendre familiars fins al 2n grau, per estudis del treballador/a, etc.
 • Compensació automàtica dels festius que caiguin en dissabte, en sintonia amb el criteri que s’aplica als funcionaris de l’Administració General de l’Estat, que incorporen “un dia més de permís quan algun dels festius estatals, de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble per les mateixes Comunitats, coincideixi en dissabte”.
 • Substitucions del personal docent a mitja o jornada sencera, eliminant la precarietat de les jornades d’1/3.
 • Reducció de 2 hores lectives (no complementàries) per als docents majors de 55 anys.

 

PROPOSTES DE MILLORA D’ALTRES PERMISOS

 • Equiparació del permís d’hospitalització als d’accident i malaltia greu en cas de familiars de 1r grau, com preveu l’EBEP, tot garantint l’excepcionalitat d’increment fins a 6 dies.
 • Hores per indisposició per justificar les absències per motius de salut, i que el personal que pateix una malaltia crònica o estigui passant per un procés oncològic, així com les dones embarassades puguin acreditar les indisposicions mitjançant una declaració responsable sense límit d’hores anuals.
 • Compliment de la normativa de permisos en els seus termes legals, sense interpretacions restrictives destinades a vulnerar la pròpia essència del permís.

L’Administració ha pres nota de totes aquestes mesures i les dels altres sindicats, però no han presentat cap proposta elaborada, han enumerat 4 mesures minimalistes d’impacte limitat que estarien en disposició de tractar de forma immediata sense concretar, però, quan entrarien en vigor. Són aquestes:

 

 • Acceptarien el gaudiment del permís de paternitat del personal funcionari en règim de jornada parcial igual que el personal laboral, però no especifiquen quan podria entrar en vigor la mesura.

 

 • Acceptarien que el personal que ha superat una malaltia crònica i un procés oncològic es pugui incorporar progressivament a la feina, però tampoc estan en disposició de fer immediata aquesta mesura.

 

 • El mètode del teletreball, sense aportar cap dada més.

 

 • El concepte cotreball “per compartir experiències” i “fer amics” d’altres departaments en espais comuns d’edificis de la Generalitat a prop del domicili del treballador/a per anar-hi de tant en tant. Sobre això tampoc poden concretar gaire cosa més.

 

De la resta de mesures que hem plantejat estan disposats a parlar-ne i demanen uns dies per poder fer un estudi de viabilitat, tant en l’àmbit econòmic com jurídic, no obstant ens han avançat que descarten per complet la restitució de la borsa d’hores per indisposició i manifesten que s’ha delegat la negociació d’aquest punt a les meses sectorials i que no es mouran d’aquí.

La UGT entenem que aquest no és l’esperit de voluntat negociadora que hauríem d’haver vist avui a la reunió, a banda que les propostes de l’Administració no són generalistes i estan a anys llum de les demandes presentades per la UGT. Esperem, i així ho hem expressat, que a la pròxima reunió, que ha de ser convocada en els pròxims dies, vinguin amb propostes serioses, transversals i en sintonia amb el text de l’Acord que vàrem signar i les resolucions parlamentàries per avançar en la implementació de mesures reals de conciliació i de flexibilitat horària.

 

Butlletí en pdf