Print Friendly, PDF & Email

RESOLUCIÓ EDU/3338/2021, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2021-2022.

 

D’acord amb el que estableixen l’article 117.2.f) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i l’article 10 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, correspon al conseller d’Educació aprovar les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius.

D’acord amb l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

A proposta de les direccions dels Serveis Territorials del Departament, de la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, i de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

ENLLAÇ A RESOLUCIÓ