Print Friendly, PDF & Email

La Sala de lo Contenciós Administratiu de la Secció quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb data de 4 de desembre de 2019 ha donat la raó parcialment als serveis jurídics de la UGT i la FeSP-UGT Educació de Catalunya  en  el recurs interposat l’any 2014  contra  el Decret 39/2014

Hem aconseguit una important Sentència del TSJ de Catalunya que declara nuls alguns articles del Decret 39/2014, en els que es preveia la possibilitat de remoure del seu lloc de treball docent al professorat que tingués una: “Avaluació negativa de l’acompliment del lloc de treball, motivada en un rendiment insuficient que no comporta inhibició o en una manca evident de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades.”

BUTLLETÍ