Print Friendly, PDF & Email

-Aquesta sol·licitud està dirigida al personal que ha deixat de prestar serveis (per extinció de la relació de serveis, per haver passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a d’altres administracions) i que hagi modificat les seves dades bancàries.

-En cas de defunció de la persona amb dret a l’abonament de les quanties corresponents, als hereus conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre devolucions corresponents a la paga extraordinària de 2012 i/o 2013.

-La resta de personal (en actiu o no, però que NO hagi modificat les seves dades bancàries) rebreu el cobrament al compte bancari on es percep habitualment l’ingrés de la nòmina (o al qual es percebia quan prestava serveis).

Aplicació de la mesura de recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària dels anys 2013 i 2014. gencat.cat