Print Friendly, PDF & Email

Calendari  del procediment

  • Presentació de sol·licituds: del 15 de febrer a l’1 de març de 2017
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: primera quinzena de març de 2017
  • Termini per presentar reclamacions: cinc dies hàbils a partir del dia següent a l’exposició de la llista provisional
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: segona quinzena de març de 2017

Un cop publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos comença l’actuació de la Inspecció i, per tant, la renúncia presentada amb posterioritat es computarà com una avaluació als efectes del màxim d’avaluacions per a cada període de 9 o 6 anys.

Normativa

Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7176, de 03.08.2016).

Ordre ENS/16/2016, de 3 de febrer, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7056, de 10.2.2016).

Ordre ENS/382/2015, de 22 de desembre, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7032, de 7.1.2016).

Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 6749, de 13.11.2014).