Print Friendly, PDF & Email

Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

Observacions: El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts.

S’ha de lliurar a la direcció del centre.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 7 de setembre del curs per al qual es sol·licita.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula la reducció i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Sol·licitud de reducció de dues hores, documentació i normativa