Print Friendly, PDF & Email
Jornada laboral dels professors interins docents nomenats per a substitucions durant el curs 2012-2013

A partir de l’1 de setembre de 2012 la jornada dels professors interins docents nomenats per a la substitució transitòria dels funcionaris titulars del lloc de treball afectat, de tots els nivells educatius, s’adequarà de forma proporcional a les activitats de docència directa amb alumnes. El nomenament del personal docent en substitució de funcionaris tindrà horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general.

Així, les substitucions cobriran només la part horària essencial corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d’atenció a la diversitat) i altres activitats complementàries, sense incloure en la jornada setmanal de presència al centre dels professors substituts les reduccions lectives de direcció i coordinació dels titulars, les tasques de vigilància i esbarjo dels alumnes d’educació infantil i primària ni, en el cas dels professors de secundària, les guàrdies i altres vigilàncies.

La jornada lectiva del substitut docent es completarà amb la part corresponent d’activitats complementàries, en proporció a les activitats lectives que tingui assignades el professor substitut, segons les ràtios següents:

  • educació infantil i primària: 1,44, que equival a 26 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal;
  • cos de mestres en educació de persones adultes: 1,47, que equival a 28 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal;
  • cossos d’ensenyament secundari; 1,62, que equival a 37 minuts d’activitats complementàries per cada hora lectiva setmanal.

 

Els directors dels centres públics assignaran als substituts docents un horari de 32,5 hores setmanals com a màxim, distribuïdes en un màxim de 27,5 hores d’horari fix o no fix al centre educatiu, i d’un màxim de 5 hores complementàries de preparació de classes i altres activitats que no requereixen necessàriament la presència en el centre docent.

Les retribucions bàsiques i complementàries corresponents als nomenaments de professorat substitut es fixaran proporcionalment a la jornada realitzada, segons estableix l’article 104.4 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.

Educació infantil i primària
Horari dels substituts Hores lectives Hores complementàries de presència en el centre Hores complementàries no necessàriament de presència en el centre Total hores setmana Percentatge en relació a la jornada de 37,5 hores
Horari setmanal (com a màxim) 22,5 5 5 32,5 86.6%

 

Educació d’adults (cos de mestres)
Horari dels substituts Hores lectives Hores complementàries de presència en el centre Hores complementàries no necessàriament de presència en el centre Total hores setmana Percentatge en relació a la jornada de 37,5 hores
Horari setmanal (com a màxim) 22 5,5 5 32,5 86.6%

 

Educació secundària
Horari dels substituts Hores lectives Hores complementàries de presència en el centre Hores complementàries no necessàriament de presència en el centre Total hores setmana Percentatge en relació a la jornada de 37,5 hores
Horari setmanal (com a màxim) 20 7,5 5 32,5 86.6%

Aquest horari setmanal es minorarà en el cas que el titular tingui reducció de l’horari lectiu per tasques directives o de coordinació. El nomenament del substitut s’efectuarà pel nombre d’hores lectives que efectivament tingui assignades el titular i per l’horari complementari que correspongui proporcionalment.

La jornada del substitut podrà oscil·lar entre un màxim del 86,6% i un mínim del 33% en funció que el nomenament s’efectuï per cobrir una jornada sencera, una reducció de jornada d’un terç o de la meitat, o qualsevol combinació d’aquestes reduccions.

En conseqüència, les dedicacions que podran assignar-se al personal nomenat per a una substitució en els actes telemàtics de nomenaments seran les que es detallen a continuació
Tipus de dedicacions actualment informades a la base de dades de nomenaments: Podran rebre un nomenament de substitut amb les dedicacions següents:
1 86,6%
0,83 Entre el 71% i el 85%
0,66 Entre el 55% i el 70%
0,50 Entre el 43% i el 54%
0,33 Entre el 33% i 42%