Print Friendly, PDF & Email

El dia 26 el Departament d’Educació -tal com ens va indicar a la darrera mesa sectorial- ha variat els criteris per a poder mantenir-se en la borsa de borsa personal docent quan una persona rebutja un nomenament.

Ha modificat de l’article 1.5 “Baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d’ordre de barem”, l’apartat   1.5.2 de la resolució que estableix el criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent.

Tal com indica la resolució, fins ara existia la possibilitat de refusar un nomenament passant a ser l’última persona de la borsa sense estar penalitzada realment: “Durant el període de nomenaments telemàtics iniciat a principis del mes de setembre, s’ha constatat un nombre molt elevat de casos de pèrdua del número de barem recaigut en les mateixes persones, derivat de refuses o no connexions reiterades.. Aquesta pràctica, però, està dificultant enormement la cobertura de llocs de treball docent que, nomenaments rere nomenaments, queden sense cobrir.”
Conseqüentment, el Departament d’educació ha decidit limitar a dos el nombre de cops que una persona pot  refusar un nomenament, implicant una exclusió temporal de tres mesos de la borsa:
“La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa. En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, no es pot participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.”
Al nostre entendre, això posa de manifest que el sistema de nomenaments telemàtics és millorable ja que si una persona reiteradament ha refusat un municipi o zona  per la distància o la nefasta comunicació interterritorial és perquè l’aplicació no li permet de fer una selecció curosa que s’ajusti a les seves necessitats i preferències.
Causes i solucions alternatives
Ens hauríem de preguntar per quines raons pot una persona en situació d’atur rebutjar una oferta laboral., quan vocacionalment està treta per la docència? Existeixen diverses possibilitats, relacionades amb la distància i la mobilitat.
Val a dir que les connexions de transport públic són deficients, radials centrades en la capital de Catalunya i el seu entorn metropolità. Per citar un  exemple: un territori com Barcelona Comarques pot implicar que una persona de Badalona o Santa Coloma trigui més de dues hores i mitja per a anar als pobles d’interior de l’Alt Penedès ja que no tenen xarxa ferroviària.  En aquest cas el programa i l’aplicació informàtica t’obliguen a seleccionar després d’haver fet el llistat de peticions de localitats de demanar l’àmbit territorial  “Alt Penedès”, i de retruc haver d’anar a aquelles localitats que no volies anar. 
La solució alternativa proposada és la MILLORA de L’APLICATIU que permeti seleccionar més racionalment, ” a la carta”. això comportaria nomenaments més ajustats a la demanda de la persona sol·licitant, evitant exclusions i una optimització dels recursos.

Des d’UGT Educació considerem que una persona no rebutja injustificadament una oferta de treball d’aquella professió vocacional per la qual s’ha format i desitja treballar. Demanem màxima flexibilitat per a facilitar la disponibilitat del professorat i evitar el bloqueig administratiu.

L’administració és totalment insensible als problemes de mobilitat i de convivència que pot generar un nomenament en àmbits territorial que comparteixen interior i perifèria. De pas demanem que la Vegueria Penedès sigui una realitat i el més aviat possible disposi del seu servei territorial propi tal com va prometre el Govern de Catalunya.

text referenciat:  http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/borsa-docents/normativa/resolucio-criteris-modificacio.pdf

text modificat: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/borsa-docents/normativa/resolucio-criteris-borsa-2020.pdf