Print Friendly, PDF & Email

INTEGRACIÓ DEL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP  A PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

El dia trenta-u de maig, des d’UGT vam fer una valoració sindical de la mesa sectorial on es va tractar el punt de la integració del Professorat Tècnic de Formació Professional en el cos de Professorat de Secundària.

A dia u de juny us fem una aproximació de les dades i dates  del procés que afectaran només a aquell professorat que té o que aviat tindrà (fins 19 de gener de 2026) la titulació universitària requerida. Continuarem lluitant des de la UGT per a que l’equiparació salarial la cobri tot el professorat d’FP, independentment de la seva titulació, partint de la teoria que per la mateixa feina s’ha de percebre el mateix sou!

CALENDARI DELS DOS TERMINIS (ORDINARI I EXTRAORDINARI)

MEITAT DE JUNY PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ:

TERMINI ORDINARI: Els participants que en el moment de publicació d’aquesta resolució compleixin els requisits establerts a la base 3.1 poden sol·licitar la integració en el termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC. 

IMPORTANT: Aquell professorat que tingui en l’Atri reconeguda la titulació universitària, no l’haurà d’aportar, però sí fer la sol·licitud.

LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES:  15 DIES DESPRÉS DE L’ACABAMENT DEL TERMINI ORDINARI. 

RECLAMACIONS: La llista provisional d’admesos i exclosos del procés d’integració es farà pública  a l’eTauler i a la pàgina web d’oposicions del Departament d’Educació.
Contra la resolució provisional d’admesos i exclosos, les persones interessades poden presentar al·legacions a la direcció general competent a l’espai habilitat al portal en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació a l’e-Tauler i la pàgina web del Departament d’Educació, que ens situaria cap al mes d’agost

A dia 1 de setembre seran considerats inicialment com a PT, però en el moment que es publiqui en el DOGC la resolució definitiva de les persones admeses, passaran a ser professorat de secundària.

DADES RELLEVANTS

El Departament creu que segons les seves dades, les persones afectades: són 2630, de les quals 1768 tenen títol informat a l’atri, per tant, hi ha 862 persones que no tenen titulació informada.
Tenen previst pagar endarreriments dels que accedeixen aquest setembre, o com a molt tard a l’octubre, un cop emesa.

DRETS DE  DE COBRAMENT DE PERSONES DIFUNTES I JUBILADES

Els hereus de les persones difuntes tindran dret a fer la reclamació si el dia 19 de gener del 2021 tenien la titulació i estaven en servei actiu. Les jubilades amb posterioritat, si reunien els requisits de titulació també  podran reclamar els imports esdevinguts fins la seva data de jubilació .

TERMINI EXTRAORDINARI:

El professorat, del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que compleixi els requisits, que no hagi sol·licitat la integració després de la finalització del termini ordinari podrà sol·licitar-ho amb posterioritat. L’inici d’aquest termini s’anunciarà a la pàgina web del Departament d’Educació i a l’e-Tauler i finalitzarà el dia 19 de gener de 2026. (5 anys després de la publicació del Ministeri)