Print Friendly, PDF & Email

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 30 juny anterior a l’inici del curs per al qual es sol·licita.

Model de sol·licitud: Sol·licitud de reducció de dues hores

Observacions: S’ha de lliurar a la direcció del centre.