Print Friendly, PDF & Email

Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

Es nomenen  els tribunals que han de qualificar i avaluar les diferents proves i fases del concurs oposició per a l’ingrési accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23de desembre, la composició dels quals es detalla, per cossos i especialitats, a l’annex (accés a l’enllaç)

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la publicació a l’eTauler, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació a l’eTauler, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos, mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos contra resolucions de convocatòries d’ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d’Educació”.
UGT Educació Pública